Pakeisti Žvėryno gyvenamojo rajono detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Miglos g. 55 (kadastro Nr. 0101/0029:306) sprendiniai pagal institucijų pastabas

 

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Žvėryno gyvenamojo rajono detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Miglos g. 55 (kadastro Nr. 0101/0029:306) inicijavimo sutarties pagrindu, TPD Nr. K-VT-13-19-324

Planuojamos teritorijos aprašymas: Sklypas Miglos g. 55 (kadastro Nr. 0101/0029:306), Žvėryno sen., Vilniaus m.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. A30-972/19  “Dėl leidimo koreguoti Žvėryno gyvenamojo rajono detaliojo plano sprendinius sklype Miglos g. 55 (kad. Nr. 0101/0029:306) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“ pakeitimo. 2019 m. birželio 3 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-39/19.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], svetainė: www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Ugna“, įmonės kodas 300584736, el. paštas [email protected]

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. sprendimu Nr. 82V patvirtinto Žvėryno gyvenamojo rajono detaliojo plano sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu sklype Miglos g. 55 (kadastro Nr. 0101/0029:306): nekeičiant žemės sklypo paskirties nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos žemės naudojimo būdą (G2) sklypo užstatymo intensyvumą, tankumą ir kitus naudojimo režimo reikalavimus, pakeisti ir patikslinti detaliuoju planu numatytą pastatų aukštingumą ir tankumą, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Susipažinti su pagal institucijų pastabas pakeistais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2022 m. gruodžio 16 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. TPD Nr. K-VT-13-19-324) ir nuo 2022-12-23 Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilnius.lt –  https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/  ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (skiltyje: Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – Informacinių pranešimų, apie galimybes susipažinti su TPD sprendiniais, pakeistais pagal visuomenės pasiūlymus/derinančių institucijų pastabas, pagal Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalį, viešinimas).

Atlikti pakeitimai pagal institucijų pastabas:

1.Užstatymas zona ir ribos (susiaurinamos) suformuojamos reglamentiniais atstumais, atsitraukiant nuo laisvos valstybinės žemės plotų.

Brėžinyje numatomas privalomas reikalavimas architektūriniai išraiškai ir užstatymo formavimui pagal pastabą reaguoti į reljefą ir gatvę (indeksas „a“).

Brėžinyje neberodomos eismo ribojančios priemonės, naikinamas esamas įvažiavimas į sklypą, nurodomas vienas įvažiavimas.

Nustatomas alternatyvus perimetrinis (pr) užstatymo tipas, sudarant galimybę formuoti fasadus į gatvę ir užtikrinti insoliacinius reikalavimus.

Pateikiami pastabų vertinimai.

2.Pagal institucijų pastabas. Brėžinyje pašalinti susisiekimo organizavimo sprendimo būdai (atvaizdavimas prie sutartinių žymėjimų ir zonų formavimo).

Brėžinyje pašalintos pastabos Nr. 2 (dėl įvažiavimo vietų konkretizavimo) ir Nr. 4 (dėl planuojamos gatvės išplatinimo,  jos techninių parametrų ir eismo organizavimo).

Brėžinys reglamentų lentelėje (Kiti reglamentai) papildytas reikalavimu pagal planavimo organizatoriaus pastabą sekančiai: Susisiekimui skirtą žemės sklypą Nr. 2, patenkantį į raudonąsias linijas, perduoti paramos sutartimi Vilniaus miesto savivaldybei.

Pateikiami pastabų vertinimai.

Priedai.

  1. Institucijų pastabų įvertinimas ir informacijos papildymas;
  2. Institucijų pastabų įvertinimas ir informacijos papildymas (papildomas);
  3. Sprendinių Pagrindinis brėžinys.

Nuoroda:

7.+Informacijos+papildymas+pagal+institucijų+pastabas

8.+Informacijos+papildymas+pagal+institucijų+pastabas

Pagrindinis_brėžinys_2_01_Miglos55_3