Pakeitimas administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-11-24 įsakymo Nr. A30-4454/22 „Dėl leidimo koreguoti sklypų Linkmenų g. 13, 17 ir Linkmenų g. 17/Žalgirio g. 114 detaliojo plano sprendinius sklypuose Krokuvos g. 71 (kadastro Nr. 0101/0032:229) ir Daugėliškio g. 53 (kadastro Nr. 0101/0032:141) inicijavimo pagrindu“

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
ĮSAKYMAS
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2022-11-24 ĮSAKYMO NR. A30-4454/22 „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPŲ LINKMENŲ G. 13, 17 IR LINKMENŲ G. 17/ŽALGIRIO G. 114 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPUOSE KROKUVOS G. 71 (KADASTRO NR. 0101/0032:229) IR DAUGĖLIŠKIO G. 53 (KADASTRO NR. 0101/0032:141) INICIJAVIMO PAGRINDU“ PAKEITIMO
2023 m. kovo d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 315 ir 318 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu, k e i č i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. lapkričio 24 d. įsakymą Nr. A30-4454/22 „Dėl leidimo koreguoti sklypų Linkmenų g. 13, 17 ir Linkmenų g. 17/Žalgirio g. 114 detaliojo plano sprendinius sklypuose Krokuvos g. 71 (kadastro Nr. 0101/0032:229) ir Daugėliškio g. 53 (kadastro Nr. 0101/0032:141) inicijavimo pagrindu“:
1. Išdėstau 2 punktą taip:
„2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: sujungti ir padalinti sklypus Krokuvos g. 71 (kadastro Nr. 0101/0032:229) ir Daugėliškio g. 53 (kadastro Nr. 0101/0032:141), nustatyti naujai suformuotam sklypui daugiabučių ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą. Teritorijoje, patenkančioje į gatvės raudonąsias linijas, pagal poreikį planuoti atskirus kitos paskirties susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypus. Nustatyti pagrindinius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.“
2. Patvirtintos planavimo darbų programos 9 punktą išdėstau taip:
„9. Planavimo tikslai ir detaliojo plano uždaviniai: sujungti ir padalinti sklypus Krokuvos g. 71 (kadastro Nr. 0101/0032:229) ir Daugėliškio g. 53 (kadastro Nr. 0101/0032:141), nustatyti naujai suformuotam sklypui daugiabučių ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą. Teritorijoje, patenkančioje į gatvės raudonąsias linijas, pagal poreikį planuoti atskirus kitos paskirties susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypus. Nustatyti pagrindinius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.“

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Pakeitimas Linkmenu