Pakoregavus projekto sprendinius, pakartotinai viešinamas parengtas žemės sklypų A. Stulginskio g. 4 ir A. Smetonos g. 7 formavimo ir pertvarkymo projektas

Projekto rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. 30-1347 „Dėl žemės sklypų A. Stulginskio g. 4 ir A. Smetonos g. 7 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“, pakeistas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 30-326 „Dėl administracijos direktoriaus 2017-06-05 įsakymo Nr. 30-1347 „Dėl žemės sklypų A. Stulginskio g. 4 ir A. Smetonos g. 7 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ pakeitimo“.

Projekto rengimo tikslai – suformuoti naudojamą kitos paskirties valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį ir pertvarkyti sklypus sujungimo būdu.

Vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 17 punktu, kuriame numatyta, kad projektų rengimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo ir tvirtinimo procedūros, išskyrus atvejus, kai objektas susijęs su įslaptinta informacija, vykdomos automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS), jei šioje sistemoje numatyta galimybė jas atlikti ir Taisyklėse nenurodyta kitaip ir atsižvelgiant į tai, kad ŽPDRIS pasirinkus tikslą − suformuoti naujus valstybinės žemės sklypus, pasirinkti kitų tikslų nėra galimybės, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas rengiamas analogine (spausdintine) forma ir visi veiksmai, susiję su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektų rengimu, viešinimu, derinimu ir tvirtinimu atliekami naudojant priemones (būdus), kurios buvo naudojamos iki ŽPDRIS sistemos įdiegimo (prašymai organizuoti projektą, išduoti projekto rengimo reikalavimus, projekto rengimo reikalavimai pateikiami raštu, projekto viešinimo procedūros ir pan.).

Projekto organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2677.

Projekto iniciatorius – UAB „M-1“, juridinio asmens kodas 120720743, adresas Laisvės pr. 60, Vilnius.

Projekto rengėjas – UAB „Inverstatus“, juridinio asmens kodas 186757226, adresas Daugėliškio g. 32, 211 kab., Vilnius.

Susipažinti su parengtu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima nuo 2018-11-15 iki 2018-11-28, projekto rengėjo patalpose adresu UAB „Inverstatus, Daugėliškio g. 32, 211 kab., Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 16 val. iš anksto susiderinus telefonu 860011803.

Teikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima iki 2018-11-28 (imtinai) raštu projekto organizatoriui – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui, adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, taip pat raštu projekto rengėjui UAB „Inverstatus“, adresas Daugėliškio g. 32, 211 kab., Vilnius.

Informacija teikiama telefonu (8 5) 211 2464.