Papildomai informuojame apie parengtą Teritorijos (Plytinės g. atšaka iki Nugalėtojų g.) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Lauksargio g. 43 ir Lauksargio g. 43A inicijavimo pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos (Plytinės g. atšaka iki Nugalėtojų g.) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Lauksargio g. 43 ir Lauksargio g. 43A inicijavimo pagrindu. TPD Nr. K-VT-13-21-344

Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. birželio 08 d. įsakymas Nr. A30-2027/21 ,,Dėl leidimo koreguoti teritorijos (Plytinės g. atšaka iki Nugalėtojų g.) detaliojo plano sprendinius sklypuose Lauksargio g. 43 ir Lauksargio g. 43a inicijavimo pagrindu“.
Detaliojo plano organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, Tel. (8 5) 211 2000, El. paštas savivaldybe@vilnius.lt.
Detaliojo plano rengėjas: UAB ,,Geometra“, Taikos pr. 88A, LT–51183 Kaunas, tel.: +370 657 71999, el.paštas: info@geometra.lt, informacija teikiama Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, Tel.: 8 699 88716, el. paštas: mindaugas.bielskus@geometra.lt.
Detaliojo planavimo tikslai: Koreguoti teritorijos (Plytinės g. atšaka iki Nugalėtojų g.) detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 1999m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 334 „Dėl teritorijos (Plytinės g. atšaka iki Nugalėtojų g.) detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklypuose Lauksargio g. 43 ir Lauksargio g. 43A inicijavimo pagrindu: nekeičiant žemės sklypų ribų, naudojimo paskirties ir naudojimo būdo nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimą, privalomuosius ir papildomus žemės naudojimo reglamentus.
Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija: sprendinių viešinimas bendrąja tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje, ginčių nagrinėjimas.
Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija: tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje pagal jai priskirtą kompetenciją, tvirtinamas Vilniaus miesto savivaldybėje.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija: nerengiama.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nerengiamas.

Urbanistinės idėjos rengimas: nerengiama.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti: neorganizuojamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-13-21-344).
Papildomai su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2022-08-26 iki 2022-09-09 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-344); Antakalnio seniūnijoje Antakalnio g. 17, 10312 Vilnius; Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje (www.vilnius.lt). Detaliojo plano rengėjo – UAB ,,Geometra“, Taikos pr. 88A (7 aukštas), LT–51183, patalpose, tel.: , 8 699 88716.
Papildoma sprendinių viešoji ekspozicija vyks nuo 2022-08-26 iki 2022-09-09 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-344), Antakalnio seniūnijoje Antakalnio g. 17, 10312 Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje. Detaliojo plano rengėjo – UAB ,,Geometra“, Taikos pr. 88A (7 aukštas), LT–51183, patalpose, tel.: , 8 699 88716.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti Detaliojo plano organizatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.

Nuoroda:

Aiskinamasis+rastas

Pagrindinis+brezinys

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ