Papildomas visuomenės informavimas apie parengtą sklypo Vasario 16-osios g.10 detaliojo plano (reg. Nr. 2088) koregavimą sklype Vasario 16-osios g. g.1 ir priimtą sprendimą

DĖL PAPILDOMO VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE PARENGTĄ SKLYPO VASARIO 16-OSIOS G. 10 DETALIOJO PLANO (REG. NR. 2088) SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE NR. 1, VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE IR PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-11-25 įsakymas Nr. A30-3396 „Dėl leidimo inicijuoti sklypo Vasario 16-osios g. 10 detaliojo plano sprendinių koregavimą“, 2016-12-19 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-2147/16 (3.1.36-TD2).

Planuojamos teritorijos plotas: 1,2210 ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008-04-23 sprendimu Nr. 1-445 patvirtinto sklypo Vasario 16-osios g. 10 detaliojo plano (Reg. Nr. 2088) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklype Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0040:303) Vasario 16-osios g. 1, pakeičiant užstatymo aukščio reglamentų, statybos zonos ir servitutų ribas bei patikslinant kitus planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir atsižvelgiant į parengtus projektinius pasiūlymus.

Papildomi planavimo uždaviniai: suformuoti rišlią viešųjų erdvių sistemą ir optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įmonės kodas 181626536, adresas Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, kontaktinis tel. (85) 211 .

Planavimo iniciatorius: UAB „Orkela“, į. k. 304099538, Jogailos g. 4, 01116 Vilnius, tel. 8 64 05 0094, el. p: [email protected].

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į. k. 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: 85 261 11 15. Informaciją teikia projekto dalies vadovė Violeta Miciūtė, el. p.: [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta, papildomas viešinimas gavus atrankos išvadą dėl SPAV.

Sprendimas dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo – nerengti ,,Sklypo Vasario 16-osios g. 10 detaliojo plano (Reg. Nr. 2088) sprendinių koregavimo sklype Nr. 1 (k/Nr. 0101/0040:303) Vasario 16-osios g. 1 Vilniuje“ sprendinių koregavimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) dokumento.

Atsižvelgiant į sklype Vasario 16-osos g. 1 numatomą turizmo plėtrą istoriniame miesto centre, ir siekiant užtikrinti, kad bus konsultuojamasi su SPAV vertinimo subjektais ir visuomene bei atsižvelgiama į šių konsultacijų rezultatus, parengtas strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas. Vadovaujantis gautomis vertinimo subjektų išvadomis, 2017-08-04 priimtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos miesto plėtros departamento sprendimas Nr. A51-52178/17-(2.15.1.21-MP2) – „Dėl sklypo Vasario-osios 10 detaliojo plano (reg. Nr. 2088) sprendinių koregavimo sklype Nr. 1 (k/nr.0101/0040:303) Vasario 16-osios g. 1 Vilniuje strateginio pasekmių aplinkai vertinimo galutinio sprendimo“- nerengti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) dokumento.

Su parengtu ir suderintu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu, SPAV atrankos dokumentu bus galima susipažinti Naujamiesčio seniūnijos patalpose (Odminių g. 3, Vilnius) darbo valandomis nuo 2017 m. rugpjūčio 11 d. iki 2017 m. rugpjūčio 24 d. imtinai, projektuotojų biure (Maironio g. 11, darbo valandomis), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Informacija teikiama tel. (85) 2611115, el. p. [email protected].

Su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir detaliojo plano atrankos vertinimui atlikti dokumentu galima susipažinti organizatoriaus buveinėje (Konstitucijos pr. 3, Vilnius) ir organizatoriaus interneto svetainėje (www.vilnius.lt).

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu laikotarpio pabaigos.