Papildytas informavimas dėl pakeistų žemės sklypo prie Nugalėtojų g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Nr.8 Pasakų g. 3B

 

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi.
Atsižvelgus į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas REG242350, papildyti detaliojo plano koregavimo sprendiniai.
Gautos Teritorijų planavimo komisijos nario pastabos REG242350:
1.Aiškinamajame rašte nurodyta, kad šlaitų apsaugos ir tvarkymo reglamentas sklypui netaikomas. Atsižvelgiant į bendrojo plano sprendinius, pagrįsti BP aiškinamajame rašte 71.5 punkte išdėstytus reikalavimus.
Į pastabą atsižvelgta. Pateiktas papildomas šlaitų su pjūviais brėžinys, įrodantis, kad šlaitų apsaugos ir tvarkymo reglamentas sklypui netaikomas.
2. Detaliojo plano koregavimo sprendiniais įvertinti bendrajame plane nustatytą maksimalų dangų procentą – numatyti kompensacines priemones viršijus nurodytą kiekį.
Į pastabą atsižvelgta. Aiškinamasis raštas papildytas bendrajame plane nustatytu nelaidžių dangų leistinu dydžiu – 40% .
3. Patikslinti brėžinyje statinių paskirtį. Siūloma nurodyti “vienbutis ar dvibutis gyvenamasis namas su priklausiniais”.
Į pastabą atsižvelgta. Brėžinio reglamentų lentelėje gyvenamoji paskirtis pakeista į “vienbutis ar dvibutis gyvenamasis namas”.
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Žemės sklypo prie Nugalėtojų g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 8 Pasakų g. 3B, TPD Nr. K-VT-13-22-206

Planuojamos teritorijos aprašymas: 0,1245 ha žemės sklypas Pasakų g. 3B
Planavimo pagrindas: fizinių asmenų 2021 m. rugsėjo 2 d. prašymas, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. A30-418/22 „Dėl leidimo koreguoti žemės sklypo prie Nugalėtojų g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 8 Pasakų g. 3B inicijavimo sutarties pagrindu.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti žemės sklypo prie Nugalėtojų g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00055790), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2001 m. gegužės 17 d. sprendimu Nr. 982V „Dėl žemės sklypo prie Nugalėtojų g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype Nr. 8 Pasakų g. 3B inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant sklypo paskirties, naudojimo būdo, ribų ir ploto nustatyti statybos zoną ir ribą, pakoreguoti užstatymo tankį ir nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
Pagal bendrąjį planą planuojama teritorija patenka į AUK-1-4 – Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos – funkcinę zoną.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 2112000, faks. (8 5) 2112222.
Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.
Projekto rengėjas: projekto vadovė Rūta Garuckienė tel. 8699 79322, el. paštas: rutagaruckiene@yahoo.com
Susipažinimo su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu tvarka: susipažinti su papildytais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2022 m. spalio 24 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-206) ir Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje, skiltyje savivaldybė-Miesto plėtra-Teritorijų planavimo viešumas:https:// vilnius.lt/savivaldybe/miesto pletra/teritoriju planavimo viesumas/.

Nuoroda:

NAGRINĖJAMOS+TERITORIJOS+PJŪVIAI

Pagrindinis+brėžinys

Sprendiniai.+Aiškinamasis+raštas