Parengta „Teritorijos prie Nemenčinės pl. 4 detaliojo plano“ sklypo Nr.1 (kadastro Nr. 0101/0024:418) korektūra

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

Parengta „Teritorijos prie Nemenčinės pl. 4 detaliojo plano“ sklypo Nr.1 (kadastro Nr. 0101/0024:418) korektūra.

Detaliojo plano korektūros uždaviniai – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 m. sprendiniais, koreguoti Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2008-12-03 sprendimu Nr. 1-738 patvirtinto teritorijos prie Nemenčinėspl. 4 detaliojo plano sprendinius, keičiant sklypo (Nr. 1) Nemenčinės pl.4 (kad. Nr. 0101/0024:418) naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į daugiabučių namų ir bendrabučių teritorijos (G2) naudojimo būdą bei užstatymo intensyvumą iš 3 į 1,6, tikslinant kitus statybos reglamentus ir užstatymo zoną.

Detaliojo plano korektūros organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3,LT- 09601 Vilnius, kodas 188710061, tel. (8-5) 2112234. Kontaktinis asmuo – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Antakalnio teritorijos vyriausiasis architektas Gintaras Kuodis , tel. (8 -5) 2710839.

Detaliojo plano korektūros rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 19d. įsakymas Nr. 30-2784 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Nemenčinės pl. 4 detaliojo plano sprendinius“ bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. 30-187 „Dėl administracijos direktoriaus 2014 rugsėjo 19 įsakymo Nr. 30-2784 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Nemenčinės pl. 4 detaliojo plano sprendinius“ papildymo“ , 2015 metų vasario 10 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-100/15(3.1.36-AD4).

Detaliojo plano korektūros rengėjas – UAB „Senojo miesto architektai“, Šv.Ignoto g. 5, 18p/d, LT-01144, tel./faks. (8-5) 2611115, el.p. smartas@smartas.lt. Projekto vadovė Irena Kliobavičiūtė.

Viešo svarstymo procedūrų vieta ir laikas:

• su parengta detaliojo plano korektūra galima susipažinti 2015 m. nuo gegužės 22 d. iki birželio 8 d., darbo dienomis plano rengėjo patalpose Šv.Ignoto g. 5, 18p/d, Vilniuje, tel./faks. (8-5) 2611115;

• detaliojo plano korektūros vieša ekspozicija vyks 2015 m. nuo gegužės 25 d. iki birželio 8 d., darbo dienomis Vilniaus miesto Antakalnio seniūnijoje skelbimų lentoje, Antakalnio g. 17, 10312 Vilnius, tel. 211 2917;

• viešas susirinkimas įvyks 2015 m. birželio 8 d. 16:00 val. , plano rengėjo UAB „Senojo miesto architektai“ patalpose, Šv.Ignoto g. 5, 18p/d, LT-01144, tel./faks. (8-5) 2611115, el.p. Vilniuje.

Pasiūlymų teikimo tvarka – pasiūlymai ir pastabos planavimo organizatoriui pateikiamos raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu „Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese“ nuostatų nustatyta tvarka. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) per 1 mėnesį nuo pareiškėjams išsiųsto registruoto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) išsiuntimo dienos.