Parengtas AD įsakymo projektas „Dėl leidimo rengti teritorijos prie Vilniaus miesto vakarinės greito eismo gatvės detaliojo plano dalies korektūrą kartu su 2,71 ha teritorija ties Mozūriškių ir Helsinkio gatvėmis ir vakariniu aplinkeliu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO RENGTI TERITORIJOS PRIE VILNIAUS MIESTO VAKARINĖS GREITO EISMO GATVĖS DETALIOJO PLANO DALIES KOREKTŪRĄ KARTU SU APIE 2,71 HA TERITORIJA TIES MOZŪRIŠKIŲ IR HELSINKIO GATVĖMIS IR VAKARINIU APLINKKELIU

2016 m. kovo d. Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 ir 32 dalimis, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 318.4.5.1.2 punktu:

1. L e i d ž i u rengti teritorijos prie Vilniaus miesto vakarinės greito eismo gatvės detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. 1-856, dalies korektūrą kartu su apie 2,71 (dviejų ir septyniasdešimt vienos šimtosios) ha teritorija ties Mozūriškių ir Helsinkio gatvėmis ir Vakariniu aplinkkeliu, numatant optimalią urbanistinę struktūrą, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorius viaduko statyboms ir šių koridorių teritorijos paėmimą visuomenės poreikiams, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos planuojamos teritorijos planavimo darbų programą ir schemą (pridedama).

3. L a i k a u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 12 d. įsakymą Nr. 30-1972 „Dėl pavedimo organizuoti apie 2,71 ha teritorijos ties Mozūriškių g. ir Vakariniu aplinkkeliu detaliojo plano rengimą“.

Administracijos direktorė

Alma Vaitkunskienė

P.S.Kiti duomenys bus paskelbti publikavus šį įsakymą