Parengtas AD pav. įsakymo projektas „DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO EIŠIŠKIŲ PL. 100 IR GRETA ESANČIOS TERITORIJOS (VILNIAUS VIEŠOJO LOGISTIKOS PARKO) DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 4, NR. 5, NR. 6, NR. 7, NR. 8 IR NR. 9 SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ“

PROJEKTAS EIŠIŠK. PL. 100 KOREGAVIMAS

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO EIŠIŠKIŲ PL. 100 IR GRETA ESANČIOS TERITORIJOS (VILNIAUS VIEŠOJO LOGISTIKOS PARKO) DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 4, NR. 5, NR. 6, NR. 7, NR. 8 IR NR. 9 SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

2015 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u inicijuoti sklypo Eišiškių pl. 100 ir greta esančios teritorijos (Vilniaus viešojo logistikos parko) detaliojo plano (reg. Nr. 2802), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 1-117 ,,Dėl sklypo Eišiškių pl. 100 ir greta esančios teritorijos (Vilniaus viešojo logistikos parko) detaliojo plano tvirtinimo“, sklypų Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8 ir Nr. 9 sprendinių koregavimą (brėžinys pridedamas) koreguojant statinių aukštį nuo žemės paviršiaus.

2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktorė

Rengė:

Teritorijų planavimo skyriaus

Miesto rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas

Rimantas Mockus, tel.211 2641

PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus ppavaduotojo

2015 m. ____________________d.

įsakymu Nr.

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA

KOREGUOJAMO DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Teritorijos prie Eišiškių pl. 100 sklypų Nr. 4 (kadastro Nr. 0101/0084:4332), Nr. 5 (kadastro Nr. 0101/0084:4333), Nr. 6 (kadastro Nr. 0101/0084:8800), Nr. 7 (kadastro Nr. 0101/0084:4334), Nr. 8 (kadastro Nr. 0101/0084:2608) ir Nr. 9 (kadastro Nr. 0101/0084:2609), sprendinių koregavimas.

2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 25,9 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo pagrindas: Sklypų nuomininko VšĮ ,,Vilniaus logistikos parkas“ prašymas.

5. Planavimo uždaviniai: atlikti sklypo Eišiškių pl. 100 ir greta esančios teritorijos (Vilniaus viešojo logistikos parko) detaliojo plano (reg. Nr. 2802), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 1-117 ,,Dėl sklypo Eišiškių pl. 100 ir greta esančios teritorijos (Vilniaus viešojo logistikos parko) detaliojo plano tvirtinimo“, sklypų Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8 ir Nr. 9 sprendinių koregavimą (brėžinys pridedamas) koreguojant statinių aukštį nuo žemės paviršiaus. Sklypuose suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą.

6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.

7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas, automobilių aikštelių išdėstymas, atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymas, poilsio aikštelių išdėstymas.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

9. SPAV reikalingumas: pagal poreikį atliekamas techninio projekto stadijoje.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

14. Viešumo užtikrinimas: Teisės aktų nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

15. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartyje.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta : Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto plėtros departamento direktorius Artūras Blotnys

Rengė

Teritorijų planavimo skyriaus

Miesto rytinės teritorijos vyr. specialistas

R. Mockus, 211 2641

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMO PROJEKTAS

,,DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO EIŠIŠKIŲ PL.100 IR GRETA ESANČIOS TERITORIJOS (VILNIAUS VIEŠOJO LOGISTIKOS PARKO) DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 4, NR. 5, NR. 6, NR. 7, NR. 8 IR NR. 9 SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015-05-20

1. Parengto teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai:

Vadovaujantis sklypų, Nr. 4 (kadastro Nr. 0101/0084:4332), Nr. 5 (kadastro Nr. 0101/0084:4333), Nr. 6 (kadastro Nr. 0101/0084:8800), Nr. 7 (kadastro Nr. 0101/0084:4334), Nr. 8 (kadastro Nr. 0101/0084:2608) ir Nr. 9 (kadastro Nr. 0101/0084:2609) nuomininko VšĮ „Vilniaus logistikos parkas“ prašymu, rengiamas įsakymo dėl sklypų Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6 Nr. 7, Nr. 8 ir Nr. 9, patvirtintų Vilniaus miesto tarybos 2011 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 1-117 ,,Dėl sklypo Eišiškių pl. 100 ir greta esančios teritorijos (Vilniaus viešojo logistikos parko) detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimo (pagal pridedamą brėžinį), koreguojant detaliojo plano teritorijos tvarkymo režimo pagrindinių sprendinių aprašomojoje lentelėje statinių aukštį nuo žemės paviršiaus, projektas. Vietoj patvirtinto leistino 8 m statinių. aukščio nuo žemės paviršiaus numatyti 19 m. statinių aukštį. Svarstyta ir pritarta 2015-05-19 MPD gamybiniame pasitarime miesto plėtros klausimais.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu; Vilniaus miesto bendruoju planu iki 2015 m. reg. Nr. 1881, Sklypo Eišiškių pl. 100 ir greta esančios teritorijos (Vilniaus viešojo logistikos parko) detaliuoju planu (Reg. Nr. 2802).

3. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais

Projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

5. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai

Nereikalingi.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti

Detalusis planas finansuojamas sklypo nuomininkų.

7. Teisės akto projekto iniciatoriai: institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai

VšĮ Vilniaus logistikos parkas“ direktorius Darius Čaplikas.

8. Teisės akto projekto autoriai (rengėjai)

Miesto rytinės teritorijos poskyrio vyriausiasis specialistas Rimantas Mockus.

9. Priimto teisės akto naudos Vilniaus visuomenei.

Teritorija sutvarkoma architektūriniu, urbanistiniu požiūriu, darbo vietų plėtra, pritraukimas papildomų krovinių srautų, kurie leis uždirbti papildomas pajamas Lietuvos ir Vilniaus miesto biudžetams.

PRIDEDAMA:

1. VMSA MPD DPMPK 2015-05-20 d. protokolas Nr.A16-438/15-(2.1.13-MP) – 3 lapai, 1 egz.

2. Prašymo kopija – 1 lapas, 1 egz.

3. Ištrauka iš patvirtinto detaliojo plano (Reg. Nr.2802) su numatytų koreguoti sprendinius sklypų ribomis 1 lapas, 1 egz.

4. Ištrauka iš miesto bendrojo plano iki 2015 m. su patvirtinto DP teritorijos ribomis M 1:25000, 1 lapas, 1 egz.

5. Detaliojo plano teritorijos tvarkymo režimo pagrindinių sprendinių aprašomosios lentelės ištraukos kopija 1 lapas 1egz.

Miesto rytinės teritorijos poskyrio vedėjas Vytautas Kondratas