Parengtas AD pav. įsakymo projektas „DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0158:680, NR. 0101/0158:1664, NR. 0101/0158:1665) NEMĖŽIO KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPUOSE JUODUPIO G. 90;114; 126“

PROJEKTAS: NEMĖŽIO K. DP KOREGAVIMAS

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0158:680, NR. 0101/0158:1664, NR. 0101/0158:1665) NEMĖŽIO KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPUOSE JUODUPIO G. 90, JUODUPIO G. 114 IR JUODUPIO G. 126

2015 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 11 d. sprendimu Nr. 1-543 patvirtinto sklypų (kadastro Nr. 0101/0158:680, Nr. 0101/0158:1664, Nr. 0101/0158:1665) Nemėžio kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 2919), kurio koregavimas buvo patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 30-3768 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0158:680, Nr. 0101/0158:1664, Nr. 0101/0158:1665) Nemėžio kaime detaliojo plano sprendinių sklypuose Juodupio g. 80, 84, 90, 114, 126, 136, 140, 142, 146 koregavimo tvirtinimo“, sprendinių koregavimą (pagal pridedamą miesto plano ištrauką), padalijant sklypus Juodupio g. 90 (kadastro Nr. 0101/0158:1743), Juodupio g. 114 (kadastro Nr. 0101/0158:1744) ir Juodupio g. 126 (kadastro Nr. 0101/0158:1746), nustatant galimus sklypų teritorijos naudojimo reglamentus ir vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų užstatymo tipą, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktorė

Rengė: Miesto plėtros departamento

Teritorijų planavimo skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vedėjas

Vytautas Kondratas, tel. 211 2754

2015-05-27

PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

pavaduotojo

2015 m. _________________d.

įsakymu Nr. ___________

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA

DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI KOREGUOTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: sklypų (kad. Nr. 0101/0158:680, Nr. 0101/0158:1664, Nr. 0101/0158:1665) Nemėžio kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 2919), sprendinių koregavimas sklypuose Juodupio g. 90, Juodupio g. 114 ir Juodupio g. 126 (pagal detaliojo plano brėžinį sklypuose Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 4).

2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: 1,2424 ha sklypas Juodupio g. 90 (kad. Nr. 0101/0158:1743), 1,7668 ha sklypas Juodupio g. 114 (kad. Nr. 0101/0158:1744) ir 1,1758 ha sklypas Juodupio g. 126 (kad. Nr. 0101/0158:1746) (sklypų paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos), Naujosios Vilnios seniūnijoje, Vilniuje.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo pagrindas: sklypų savininko Arvydo Padlecko 2015-04-13 prašymas Nr. A50-12907/15.

5. Planavimo uždaviniai: atlikti sklypų (kad. Nr. 0101/0158:680, Nr. 0101/0158:1664, Nr. 0101/0158:1665) Nemėžio kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 2919), kurio koregavimas buvo patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 30-3768 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0158:680, Nr. 0101/0158:1664, Nr. 0101/0158:1665) Nemėžio kaime detaliojo plano sprendinių sklypuose Juodupio g. 80, 84, 90, 114, 126, 136, 140, 142, 146 koregavimo tvirtinimo“, sprendinių koregavimą (pagal pridedamą miesto plano ištrauką), padalijant sklypus Juodupio g. 90 (kad. Nr. 0101/0158:1743), Juodupio g. 114 (kad. Nr. 0101/0158:1744) ir Juodupio g. 126 (kad. Nr. 0101/0158:1746), nustatant galimus sklypų teritorijos naudojimo reglamentus ir vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų užstatymo tipą, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

6. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.

7. Papildomi reglamentai: nėra.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekama.

9. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

11. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

13. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.

14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiamas priimtas sprendimas dėl detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslai ir planavimo darbų programa.

15. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis. Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje

Suderinta: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto plėtros departamento direktorius – Savivaldybės vyr. architektas Artūras Blotnys

Rengė: Miesto plėtros departamento

Teritorijų planavimo skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vedėjas

Vytautas Kondratas, tel. 211 2754

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

MIESTO PLĖTROS DEPARTAMENTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO PROJEKTO

„DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0158:680, NR. 0101/0158:1664, NR. 0101/0158:1665) NEMĖŽIO KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPUOSE JUODUPIO G. 90, JUODUPIO G. 114 IR JUODUPIO G. 126

2015-05-05

1. Parengto teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai – šiuo įsakymo projektu siūloma leisti inicijuoti (planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu) Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 11 d. sprendimu Nr. 1-543 patvirtinto sklypų (kad. Nr. 0101/0158:680, Nr. 0101/0158:1664, Nr. 0101/0158:1665) Nemėžio kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 2919), kurio koregavimas buvo patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-23. įsakymu Nr. 30-3768 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0158:680, Nr. 0101/0158:1664, Nr. 0101/0158:1665) Nemėžio kaime detaliojo plano sprendinių sklypuose Juodupio g. 80, 84, 90, 114, 126, 136, 140, 142, 146 koregavimo tvirtinimo“, sprendinių koregavimą (pagal pridedamą miesto plano ištrauką), padalijant sklypus Juodupio g. 90 (kad. Nr. 0101/0158:1743), Juodupio g. 114 (kad. Nr. 0101/0158:1744) ir Juodupio g. 126 (kad. Nr. 0101/0158:1746), nustatant galimus sklypų teritorijos naudojimo reglamentus ir vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų užstatymo tipą, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-23 įsakymu Nr. 30-3768 buvo patvirtintas sklypų (kad. Nr. 0101/0158:680, Nr. 0101/0158:1664, Nr. 0101/0158:1665) Nemėžio kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 2919), sprendinių koregavimas (reg. Nr. 75267), kuriuo buvo pakeistas sklypų Juodupio g. 80, 84, 90, 114, 126, 136, 140, 142, 146 (kad. Nr. 0101/0158:1747, Nr. 0101/0158:1745, Nr. 0101/0158:1743, Nr. 0101/0158:1744, Nr. 0101/0158:1746, Nr. 0101/0158:1748, Nr. 0101/0158:1751, Nr. 0101/0158:1753, Nr. 0101/0158:1752) detaliuoju planu nustatytas naudojimo pobūdis iš daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybų į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybų.

Pagal Vilniaus miesto bendrąjį planą iki 2015 m. planuojami sklypai patenka į funkcinės zonos PR 2.3.3 mažo užstatymo intensyvumo gyvenamąsias teritorijas.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos – projektas parengtas vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto bendruoju planu iki 2015 m. (reg. Nr. 1881).

3. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti – neigiamų pasekmių neturėtų būti, nes bus atliktos visos teritorijų planavimo viešumą užtikrinančios procedūros.

4. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais-projektas – neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

5. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai -nereikalingi.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti – nenaudojamos Savivaldybės biudžeto lėšos, organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

7. Teisės akto projekto iniciatoriai – sklypų savininkai.

8. Teisės akto projekto autoriai (rengėjai) – Miesto plėtros departamento Teritorijų planavimo skyriaus poskyrio vedėjas Vytautas Kondratas.

P.S. Teisės akto projekto rengimo ir derinimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados:

1. Ištrauka iš miesto plano M1:5000, 1 lapas; 1 egz.;

2. Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui koreguoti, 1 lapas, 6 egz.;

3. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento darbinio pasitarimo miesto plėtros klausimais 2015-04-21 protokolo Nr. A16-337/15-(2.1.13-MP) ištrauka – 3 lapai.

Rytinės teritorijos poskyrio vedėjas Vytautas Kondratas