Parengtas AD pav. įsakymo projektas „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI PILAITĖS TERITORIJOS ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0167:2474, NR. 0101/0167:2475) SPRENDINIUS TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU“

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI PILAITĖS TERITORIJOS ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0167:2474, NR. 0101/0167:2475) SPRENDINIUS TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

2015 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 318.1 ir 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2000 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 528 „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano (reg. Nr. 555) sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:2474, Nr. 0101/0167:2475) sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, pakeisti detaliuoju planu nustatytus: komercinį teritorijos žemės naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos žemės naudojimo būdą, pastatų aukštį (metrais), žemės sklypo užstatymo tankį ir intensyvumą bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja
PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2015 m. ____________________d.

įsakymu Nr.

Planavimo darbų programa

KEIČIAMO detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Sklypai kadastro Nr. 0101/0167:2474 ir Nr. 0101/0167:2475, Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,2506 ha .

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: UAB „Pilaitės kotedžai“.

5. Planavimo pagrindas: Sklypų savininko prašymas.

6. Planavimo uždaviniai: koreguoti Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano (reg. Nr. 555) sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:2474 ir Nr. 0101/0167:2475) sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, pakeisti detaliuoju planu nustatytus: komercinį teritorijos žemės naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos žemės naudojimo būdą, pastatų aukštį (metrais), žemės sklypo užstatymo tankį ir intensyvumą bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

7. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

8. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

10. SPAV reikalingumas: neprivalomas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

13. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

14. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

16. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta : Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Artūras Blotnys

Teritorijų planavimo skyriaus

Miesto vakarinės teritorijos

vyr. specialistė A. Tiškevičienė, 211 2752