Parengtas Administracijos direktorės pavaduotojos įsakymo „DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO DŽIAUGSMO G. 30 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ“ projektas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO DŽIAUGSMO G. 30 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

2015 m. birželio d. Nr. A30-

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 30-457 patvirtinto sklypo Džiaugsmo g. 30 detaliojo plano (reg. Nr. 1350) sprendinių koregavimą, keičiant sklypo Džiaugsmo g. 30 (kadastro Nr. 0101/0074:2080), Naujosios Vilnios seniūnijoje, užstatymo tankį ir intensyvumą, statinių aukštį bei nustatant statinio statybos zoną ir ribas bei kitus detaliuoju planu sklypui Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0074:2080) nustatytus privalomuosius teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotojas Vylūnė Urbonienė
PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2015 m. ____________________d.

įsakymu Nr.

Planavimo darbų programa

KOREGUOJAMO detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: sklypas Džiaugsmo g. 30 (kad. Nr. 0101/0074:2080) Naujosios Vilnios seniūnijoje

2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,1862 ha .

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo pagrindas: Sklypo savininko Angelė Redeckienė, Otto Redecki, Rimantas Redecki, Valdas Redecki prašymas.

5. Planavimo uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto bendrojo plano iki 2015 sprendiniais, keisti sklypo Džiaugsmo g. 30 (kadastro Nr. 0101/0074:2080), Naujosios Vilnios seniūnijoje, užstatymo tankį iki 23 procentų ir intensyvumą iki 0,4 , statinių aukštį iki 12 m. bei nustatant statinio statybos zoną ir ribas bei kitus detaliuoju planu sklypui Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0074:2080) nustatytu s privalomuosius teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Sklype suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų koridorių.

6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

7. Papildomi reglamentai: nereikalingi.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

15. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartyje.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje

Suderinta : Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto plėtros departamento direktorius Artūras Blotnys

Teritorijų planavimo skyriaus

Miesto rytinės teritorijos vyr. specialistė

J. Bernatavičienė, 211 2756