Parengtas Administracijos direktorės pavaduotojos įsakymo projektas „DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO POLOCKO G. 28 DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 1 (POLOCKO G. 28B) SPRENDINIŲ KEITIMĄ“

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO POLOCKO G. 28 DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 1 (POLOCKO G. 28B) SPRENDINIŲ KEITIMĄ

2015 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 313 ir 315 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 40-160 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“:

1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. 1-1241 „Dėl sklypo Polocko g. 28 detaliojo plano tvirtinimo“, patvirtinto detaliojo plano sklypo Nr. 1 (Polocko g. 28B, kadastro Nr. 0101/0042:84) sprendinių keitimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant užstatymo tipą iš vienbučio (dvibučio) gyvenamojo namo statybos į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos ir nustatant planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų (reg. Nr. 1881) sprendiniais.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui keisti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja
PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2015 m. ____________________d.

įsakymu Nr.

Planavimo darbų programa

KOREGUOJAMO detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. 1-1241 ,,Dėl sklypo Polocko g. 28 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sklypo Nr. 1 (Polocko g. 28B, kadastro Nr. 0101/0042:259) sprendinius

2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,0458 ha,

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo pagrindas: Sklypo savininkų Agnės Petrutytės Norvaišis ir Mindaugo Norvaišio prašymas.

5. Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. 1-1241 ,,Dėl sklypo Polocko g. 28 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sklypo Nr. 1 (Polocko g. 28B, kadastro Nr. 0101/0042:259) sprendinius inicijavimo pagrindu, pakeičiant žemės sklypo gyvenamosios teritorijos naudojimo būdą (G), mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos pobūdį (G1) ir vienbučio (dvibučio) gyvenamojo namo statybos užstatymo tipą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2) būdą bei nustatant teritorijos naudojimo reglamentus.

6. Papildomi planavimo uždaviniai: automobilių parkavimą spręsti savo sklypo ribose.

7. Papildomi reglamentai: nėra

8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

15. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartyje.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta : Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto plėtros departamento direktorius Artūras Blotnys

Teritorijų planavimo skyriaus

Miesto rytinės teritorijos vyr. specialistė

L. Mikštaitė, 211 2518

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMO PROJEKTAS

, DĖL LEIDIMO KOREGUOTI sklypo polocko g. 28

DETALIOJO PLANO SKLYPo NR. 1 (POLOCKO G. 28B) SPRENDINIuS INICIJAVIMO PAGRINDU “

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015-03-17

1. Parengto teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai:

Koreguojami Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. 1-1241 ,,Dėl sklypo Polocko g. 28 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sklypo Nr. 1 (Polocko g. 28B, kadastro Nr. 0101/0042:259) sprendiniai inicijavimo pagrindu, pakeičiant žemės sklypo gyvenamosios teritorijos naudojimo būdą (G), mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos pobūdį (G1) ir vienbučio (dvibučio) gyvenamojo namo statybos užstatymo tipą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2) būdą bei nustatomi teritorijos naudojimo reglamentai.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu; Vilniaus miesto bendruoju planu iki2015 m. reg. Nr. 1881, sklypo Polocko g. 28 detaliuojų planų. reg. Nr. 2486.

3. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais

Projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

5. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai

Nereikalingi.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti

Detalusis planas finansuojamas sklypo savininkų.

7. Teisės akto projekto iniciatoriai: institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai

Agnė Petrutytė Norvaišis ir Mindaugas Norvaišis..

8. Teisės akto projekto autoriai (rengėjai)

Miesto rytinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė Loreta Mikštaitė

9. Priimto teisės akto naudos Vilniaus visuomenei.

Teritorija sutvarkoma architektūriniu, urbanistiniu požiūriu.

Miesto rytinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė Loreta Mikštaitė

PRIDEDAMA:

  1. VMSA MPD DPMPK 2015-03-19 d. protokolas Nr.A16-230 /15(2.1.13-MP) – 3 lapai, 1 egz.
  2. Prašymo kopija – 1 lapas, 1 egz.
  3. Ištrauka iš miesto schemos su sklypo ribomis M 2:000 1 lapas, 1 egz.
  4. Ištrauka iš bendrojo plano M 1: 25000, 1 lapas, 1 egz.

Miesto rytinės teritorijos poskyrio vedėjas Vytautas Kondratas