Parengtas Administracijos direktoriaus įsakymas DĖL LEIDIMO INICIJUOTI APIE 1 HA TERITORIJOS ŠALIA VERKIŲ G. 51 IR VERKIŲ G. 72A DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 1 IR NR. 2 SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI APIE 1 HA TERITORIJOS ŠALIA VERKIŲ G. 51 IR VERKIŲ G. 72A DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 1 IR NR. 2

SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

2015 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. D1-342 patvirtintu Verkių regioninio parko tvarkymo planu ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2015 m. spalio 12 d. privalomuoju nurodymu Nr. PN-(23.52)-1048:

1. L e i d ž i u inicijuoti apie 1 (vieno) ha teritorijos šalia Verkių g. 51 ir Verkių g. 72A detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 15 d. sprendimu Nr. 1-2361 ,,Dėl apie 1 ha teritorijos šalia Verkių g. 51 ir Verkių g. 72A detaliojo plano tvirtinimo“, sklypų Nr. 1 ir Nr. 2 sprendinių, kurie atitinka nustatytus planavimo tikslus ir uždavinius, koregavimą, keičiant sklypų statybos ribą ir zoną bei servitutą.

2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktorė

Rengė:

Miesto plėtros departamento

Teritorijų planavimo skyriaus

Miesto vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė

Valdonė Gavorskienė, 211 2519

PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. ____________________d.

įsakymu Nr.

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA

KOREGUOJAMO DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Apie 1 ha teritorijos šalia Verkių g. 51 ir Verkių g. 72A detaliojo plano sprendinių koregavimas.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 2454 kv. m ir 2799 kv. m.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo pagrindas: Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2015-10-12 privalomasis nurodymas Nr. PN-(23.52)-1048

5. Planavimo uždaviniai: atlikti apie 1 ha teritorijos šalia Verkių g. 51 ir Verkių g. 72A detaliojo plano sklypų Nr. 1 ir Nr. 2 sprendinių, kurie atitinka nustatytus planavimo tikslus ir uždavinius koregavimą, keičiant sklypų statybos ribą ir zoną bei servitutą pagal Saugomų teritorijų įstatymo ir Verkių regioninio parko tvarkymo plano reikalavimus, sklypuose suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą.

6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, išsaugoti kraštovaizdžio savitumą.

7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

9. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

14. Viešumo užtikrinimas: Teisės aktų nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

15. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartyje.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta : Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto plėtros departamento direktorius

Teritorijų planavimo skyriaus

Miesto rytinės teritorijos vyr. specialistė

V. Gavorskienė, 211 2519

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMO PROJEKTAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI APIE 1 HA TERITORIJOS ŠALIA VERKIŲ G. 51 IR VERKIŲ G. 72A DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 1 IR NR. 2

SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015-10-26

1. Parengto teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai:

Vadovaujantis Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2015 m. spalio 12 d. privalomuoju nurodymu Nr. PN-(23.52)-1048 rengiamas įsakymo projektas dėl apie 1 ha teritorijos šalia Verkių g. 51 ir Verkių g. 72A detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 15 d. sprendimu Nr. 1-2361 ,,Dėl apie 1 ha teritorijos šalia Verkių g. 51 ir Verkių g. 72A detaliojo plano tvirtinimo“ sklypų Nr. 1 ir Nr. 2 sprendinių, kurie atitinka nustatytus planavimo tikslus ir uždavinius koregavimą, keičiant sklypų statybos ribą ir zoną bei servitutą. Šis koregavimas atliekamas, nes Saugomų teritorijų įstatymo 13 straipsnio 5 dalyje įtvirtintas draudimas statyti naujus gyvenamuosius namus, ūkininko ūkio ir kitus pastatus ar didinti jų tūrius šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 15 laipsnių, taip pat arčiau kaip 50 metrų nuo šių šlaitų viršūnės bei apatinės briaunos. Taip pat Verkių regioninio parko tvarkymo plane rekreacinių objektų statybos galimybė numatyta tik esamų kadastrinių žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0018:56 ir Nr. 0101/0018:31) ribose.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu; Vilniaus miesto bendruoju planu iki 2015 m. Reg. Nr. 1881, Verkių regioninio parko tvarkymo planu, Saugomų teritorijų įstatymu.

3. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais

Projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

5. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai

Nereikalingi.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti

Detalusis planas finansuojamas sklypų savininkų.

7. Teisės akto projekto iniciatoriai: institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius.

8. Teisės akto projekto autoriai (rengėjai)

Miesto vakarinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė Valdonė Gavorskienė

9. Priimto teisės akto naudos Vilniaus visuomenei.

Teritorija sutvarkoma architektūriniu, urbanistiniu požiūriu.

Miesto vakarinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė Valdonė Gavorskienė

PRIDEDAMA:

1. VMSA MPD DPMPK 2015-10-27 d. protokolas Nr.A16-834/15 (2.1.13-MP) – 3 lapai, 1 egz.

2. Prašymo kopija – 1 lapas, 1 egz.

3. Ištrauka iš miesto schemos su sklypo ribomis M 1:500, 1 lapas, 1 egz.

4. Ištrauka iš miesto schemos su detaliojo plano sprendiniais M 1: 1000, 1 lapas, 1 egz.

Miesto vakarinės teritorijos poskyrio vedėja Danutė Eidukonytė