Parengtas Administracijos direktoriaus įsakymas DĖL LEIDIMO KOREGUOTI KVARTALŲ TARP NEMENČINĖS PL., LAKŠTINGALŲ, ŽUVĖDRŲ IR RATO GATVIŲ IR NEMENČINĖS PL., RATO, ŽUVĖDRŲ IR PASAKŲ G. DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI KVARTALŲ TARP NEMENČINĖS PLENTO, LAKŠTINGALŲ, ŽUVĖDRŲ IR RATO GATVIŲ IR NEMENČINĖS PLENTO, RATO, ŽUVĖDRŲ IR PASAKŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2015 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1999 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. 1027V „Dėl kvartalų tarp Nemenčinės pl., Lakštingalų, Žuvėdrų ir Rato gatvių ir Nemenčinės pl., Rato, Žuvėdrų ir Pasakų gatvių nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 466) sprendinius, inicijavimo pagrindu, keičiant sklypų Nr. 10 ir Nr. 16 (Rato g. 2, kadastro Nr. 0101/0012:173) sprendinius inicijavimo pagrindu, pakeičiant žemės sklypo naudojimo būdą iš mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos į daugiabučių namų ir bendrabučių teritorijos (G2), žemės sklypo užstatymo tankį, intensyvumą, pastatų aukštį, aukštų skaičių bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. ____________________d.

įsakymu Nr.

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: sklypas Rato g. 2, kad. Nr. 0101/0012:173, Antakalnio seniūnija, Vilnius. .

2. Planuojamos teritorijos plotas: 1659 kv. m.

3.Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo pagrindas: 2015-08-31 d. prašymas Nr. A50-30649/15.

5. Planavimo uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (Reg. Nr. 1881) sprendiniais sklypas Rato g. 2 patenka į zoną „mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos.

Numatoma koreguoti Vilniaus m.valdybos 1999-06-03 d. sprendimu Nr. 1027V patvirtinto kvartalų tarp Nemenčinės pl., Lakštingalų, Žuvėdrų ir Rato gatvių ir Nemenčinės pl., Rato, Žuvėdrų ir Pasakų gatvių detalųjį planą, keičiant sklypo, kuris yra iš dviejų dalių (Nr. 10 ir Nr. 16) naudojimo būdą iš mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos į daugiabučių namų ir bendrabučių statybos, nustatyti maksimalų aukštingumą – iki 3 aukštų (13 m. Iki kraigo), intensyvumą – iki 0,4. Sklypo ribos ir plotas nekeičiami.

6. Papildomi planavimo uždaviniai: nereikalingi.

7. Papildomi reglamentai: nenustatomi.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: parengti sprendinių pasekmių vertinimą urbanistinės raidos, infrastruktūros, kraštovaizdžio aspektais.

9. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

11.Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

13. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.

14.Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

15.Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta :

Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas

Rengė Teritorijų planavimo skyriaus

Miesto rytinės teritorijos poskyrio

vyriausias specialistas

Gintaras Kuodis, 211 2677

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO PROJEKTAS ,, DĖL LEIDIMO KOREGUOTI KVARTALŲ TARP NEMENČINĖS PLENTO, LAKŠTINGALŲ, ŽUVĖDRŲ IR RATO GATVIŲ IR NEMENČINĖS PLENTO, RATO, ŽUVĖDRŲ IR PASAKŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015-09-07

1. Parengto teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai:

Vadovaujantis sklypo savininko 2015-08-31 prašymu koreguojami Vilniaus miesto valdybos 1999 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. 1027V ,,Dėl kvartalų tarp Nemenčinės pl., Lakštingalų, Žuvėdrų ir Rato gatvių ir Nemenčinės pl., Rato, Žuvėdrų ir Pasakų gatvių nedidelių veiklos mastų detaliųjų planų tvirtinimo“ detaliojo plano sprendiniai, keičiant sklypo (kuris yra iš dviejų dalių), brėžinyje pažymėtas Nr. 10 ir Nr. 16 Rato g. 2 (kadastro Nr. 0101/0012:173) naudojimo būdą iš (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) į (daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos) numatant statyti trijų aukštų dvylikos butų namą. Sklypo ribos, plotas (1659 kv. m) nekeičiami. Numatomas aukštingumas (iki 3 aukštų, 13 m.), užstatymo intensyvumas – 0,4. Vadovaujantis Vilniaus m. bendruoju planu (Reg. Nr. 1881) minėtas sklypas patenka į zoną „mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos“.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu; Vilniaus miesto bendruoju planu reg. Nr. 1881.

3. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais

Projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

5. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai

Nereikalingi.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti

Detalusis planas finansuojamas UAB „Link namų“ lėšomis.

7. Teisės akto projekto iniciatoriai: institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai

UAB „Link namų“.

8. Teisės akto projekto autoriai (rengėjai)

Miesto Miesto rytinės teritorijos poskyrio vyriausias specialistas Gintaras Kuodis

9. Priimto teisės akto nauda Vilniaus visuomenei: sutvarkoma miesto infrastruktūra.

PRIDEDAMA:

1. Miesto plėtros departamento darbinio pasitarimo miesto plėtros klausimais 2015-09-07. protokolas Nr.A16-689/15-(2.1.13-MP) – 4 lapai, 1 egz.

2. Ištrauka iš Vilniaus miesto plano, 1 lapas, 1 egz.

3. Sklypo savininko 2015-08-31 prašymas Nr. A50-30649/15 9 lapai, 1 egz..

4. Darbų programa 1 lapas, 3 egz.

5. 1999-06-03 Vilniaus miesto valdybos sprendimo Nr. 1027V ir det. Plano brėžinio kopijų 2 lapai, 1 egz.

Teritorijų planavimo skyriaus

Miesto rytinės