Parengtas Administracijos direktoriaus įsakymo DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0158:721, NR. 0101/0158:1662, NR. 0101/0158:1663, NR. 0101/0158:644) NEMĖŽIO KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ …“ projektas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0158:721, NR. 0101/0158:1662, NR. 0101/0158:1663, NR. 0101/0158:644) NEMĖŽIO KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPUOSE JUODUPIO G. 152, JUODUPIO G. 154, JUODUPIO G. 156 IR JUODUPIO G. 158

2015 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4 punktais:

1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 2 d. sprendimu Nr. 1-556 patvirtinto sklypų (kadastro Nr. 0101/0158:721, Nr. 0101/0158:1662, Nr. 0101/0158:1663, Nr. 0101/0158:644) Nemėžio kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 2918) sprendinių koregavimą (pagal pridedamą miesto plano ištrauką), padalijant sklypus Juodupio g. 152 (kadastro Nr. 0101/0158:1775), Juodupio g. 154 (kadastro Nr. 0101/0158:1777), Juodupio g. 156 (kadastro Nr. 0101/0158:1778) ir Juodupio g. 158 (kadastro Nr. 0101/0158:1781) ir nustatant sklypų vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdą, galimus teritorijos naudojimo reglamentus ir vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų užstatymo tipą, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktorė

Rengė: Miesto plėtros departamento

Teritorijų planavimo skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vedėjas

Vytautas Kondratas, tel. 211 2754

2015-04-27

PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. _________________d.

įsakymu Nr. ___________

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA

DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI KEISTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: sklypų (kad. Nr. 0101/0158:721, Nr. 0101/0158:1662, Nr. 0101/0158:1663, Nr. 0101/0158:644) Nemėžio kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 2918) sprendinių koregavimas sklypuose Juodupio g. 152, Juodupio g. 154, Juodupio g. 156 ir Juodupio g. 158 (pagal detaliojo plano brėžinį sklypuose Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 ir Nr. 5).

2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: 0,4949 ha sklypas Juodupio g. 152 (kad. Nr. 0101/0158:1775), 0,4536 ha sklypas Juodupio g. 154 (kad. Nr. 0101/0158:1777), 0,5691 ha sklypas Juodupio g. 156 (kad. Nr. 0101/0158:1778) ir 0,8375 ha sklypas Juodupio g. 158 (kad. Nr. 0101/0158:1781) Nemėžio kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, Vilniuje (sklypų paskirtis – kita, naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos).

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo pagrindas: sklypų savininko Arvydo Padlecko 2015-04-13 prašymas Nr. A50-12909/15.

5. Planavimo uždaviniai: atlikti sklypų (kad. Nr. 0101/0158:721, Nr. 0101/0158:1662, Nr. 0101/0158:1663, Nr. 0101/0158:644) Nemėžio kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 2918) sprendinių koregavimą, padalijant sklypus Juodupio g. 152 (kad. Nr. 0101/0158:1775), Juodupio g. 154 (kad. Nr. 0101/0158:1777), Juodupio g. 156 (kad. Nr. 0101/0158:1778) ir Juodupio g. 158 (kad. Nr. 0101/0158:1781) ir nustatant sklypų vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdą, galimus teritorijos naudojimo reglamentus ir vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų užstatymo tipą, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

6. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.

7. Papildomi reglamentai: nėra.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: nerengiama.

9. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

11. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

13. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.

14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiamas priimtas sprendimas dėl detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslai ir planavimo darbų programa.

15. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis. Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje

Suderinta : Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto plėtros departamento direktorius – Savivaldybės vyr. architektas Artūras Blotnys

Rengė: Miesto plėtros departamento

Teritorijų planavimo skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vedėjas

Vytautas Kondratas, tel. 211 2754

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

MIESTO PLĖTROS DEPARTAMENTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO PROJEKTO

„DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPŲ SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0158:721, NR. 0101/0158:1662, NR. 0101/0158:1663, NR. 0101/0158:644) NEMĖŽIO KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPUOSE JUODUPIO G. 152, JUODUPIO G. 154, JUODUPIO G. 156 IR JUODUPIO G. 158“

2015-04-28

1. Parengto teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai – šiuo įsakymo projektu siūloma leisti inicijuoti planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 2 d. sprendimu Nr. 1-556 patvirtinto sklypų (kad. Nr. 0101/0158:721, Nr. 0101/0158:1662, Nr. 0101/0158:1663, Nr. 0101/0158:644) Nemėžio kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 2918) sprendinių koregavimą, padalijant sklypus Juodupio g. 152 (kad. Nr. 0101/0158:1775), Juodupio g. 154 (kad. Nr. 0101/0158:1777), Juodupio g. 156 (kad. Nr. 0101/0158:1778) ir Juodupio g. 158 (kad. Nr. 0101/0158:1781) ir nustatant sklypų vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdą, galimus teritorijos naudojimo reglamentus ir vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų užstatymo tipą, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 m. sprendinius planuojami sklypai patenka į funkcinės zonos PR 2.3.3 mažo užstatymo intensyvumo gyvenamąsias ir infrastruktūros teritorijas.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos – projektas parengtas vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto bendruoju planu iki 2015 m. (reg. Nr. 1881).

3. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti – neigiamų pasekmių neturėtų būti, nes bus atliktos visos teritorijų planavimo viešumą užtikrinančios procedūros.

4. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais-projektas – neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

5. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai -nereikalingi.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti – nenaudojamos Savivaldybės biudžeto lėšos (detaliojo plano koregavimas bus rengiamas sklypų savininko lėšomis), detaliojo plano koregavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

7. Teisės akto projekto iniciatoriai – sklypų savininkas ir Miesto plėtros departamentas.

8. Teisės akto projekto autoriai (rengėjai) – Miesto plėtros departamento Teritorijų planavimo skyriaus Rytinės teritorijos poskyrio vedėjas Vytautas Kondratas.

P.S. Teisės akto projekto rengimo ir derinimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados:

1. Ištrauka iš miesto plano M 1:5000 – 1 lapas.,

2. Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui koreguoti, 1 lapas.

3. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento darbinio pasitarimo miesto plėtros klausimais 2015-04-21 protokolo Nr. A16-337/15-(2.1.13-MP) ištrauka – 3 lapai

Rytinės teritorijos poskyrio vedėjas Vytautas Kondratas