Parengtas Administracijos direktoriaus įsakymo „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI PAŠILAIČIŲ KOMUNALINĖS ZONOS TERITORIJOS DETALIOJO PLANO SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0015:261 IR NR. 0101/0015:260) SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU“ projektas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI PAŠILAIČIŲ KOMUNALINĖS ZONOS TERITORIJOS DETALIOJO PLANO SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0015:261 IR NR. 0101/0015:260) SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

Vilnius

2015 m.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 5 dalimi ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 318.1 ir 318.4.5.2 punktais:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 324 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano (reg. Nr. 835) sklypų (kadastro Nr. 0101/0015:261 ir Nr. 0101/0015:260) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant nustatytą naudojimo būdą ir pobūdį į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą ir tikslinant kitus privalomuosius užstatymo reglamentus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą iki 2015 metų (reg. Nr. 1881).

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktorius

PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

Administracijos direktoriaus

2015 m. _______________d.

sprendimu Nr.

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA

1. Planuojamos teritorijos adresas: patvirtinto Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano (reg. Nr. 835) sklypų (kadastro Nr. 0101/0015:261 ir Nr. 0101/0015:260) sprendinių koregavimas.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,7104 ha (kadastro Nr. 0101/0015:261), 0,7147 ha (kadastro Nr. 0101/0015:260).

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: Miroslav Petrovskij, Olga Petrovska, Katažyna Stankevič, Irena Miloš, Ivan Miloš, Jolanta Ždankevič, Kristyna Liachovič, Eduard Liachovič, Violeta Kiselevskaja.

5. Planavimo pagrindas: 2015-02-19 prašymai Nr. A50-6234/15, Nr. A50-6233/15.

6. Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 324 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano (reg. Nr. 835) sklypų (kadastro Nr. 0101/0015:261 ir Nr. 0101/0015:260) sprendinius, keičiant nustatytą naudojimo būdą ir pobūdį į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą ir tikslinant kitus privalomuosius užstatymo reglamentus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą iki 2015 metų (reg. Nr. 1881).

7. Papildomi planavimo reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: pagal išduotas sąlygas.

9. SPAV reikalingumas: pagal išduotas sąlygas ir teisės aktų reikalavimus.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

11. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Koncepcijos rengimas: nerengiama.

13. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.

14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka.

15. Planavimo terminai: 2015 m. gegužės mėn. – 2017 m. gegužės mėn.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktorius

(vyr. architektas) Artūras Blotnys