Parengtas Administracijos direktoriaus įsakymo DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE KAIRĖNŲ G. 38 IR 40A DETALIOJO PLANO IR SKLYPO VERŽUVOS G. 25 PLANO, PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, SPRENDINIUS projektas

PROJEKTAS KAIRĖNŲ

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE KAIRĖNŲ G. 38 IR 40A DETALIOJO PLANO IR SKLYPO VERŽUVOS G. 25 PLANO, PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2014 m.

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 punktais,

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 30-1773 patvirtinto teritorijos prie Kairėnų g. 38 ir 40A detaliojo plano ir 2012 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 30-2508 patvirtinto sklypo Veržuvos g. 25 plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, sprendinius, inicijavimo pagrindu, keičiant sklypo Veržuvos g. 25A, plane pažymėto Nr. 2 (kadastro Nr. 0101/0007:1306), užstatymo tankį iš 15 proc. į 31 proc., laikantis nustatytų sklypo ploto, ribų ir kitų statybos reglamentų.

2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktorius

Rengė Teritorijų planavimo skyriaus

Miesto rytinės teritorijos poskyrio

vyriausias specialistas

Gintaras Kuodis, 211 2677

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO PROJEKTAS ,, DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS

PRIE KAIRĖNŲ G. 38 IR 40A DETALIOJO PLANO IR SKLYPO VERŽUVOS G. 25 PLANO, PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI SPRENDINIUS“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2014 m.

1. Parengto teisės akto projekto tikslai ir uždaviniai:

Vadovaujantis sklypo savininko 2014-09-30 d. prašymu, koreguojami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 30-1773 patvirtinto Teritorijos prie Kairėnų g. 38 ir 40A detaliojo plano ir 2012 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 30-2508 patvirtinto sklypo Veržuvos g. 25 plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui sprendinius, keičiant sklypo Veržuvos g. 25A (minėtame plane pažymėto Nr. 2, kadastro Nr. 0101/0007:1306) užstatymo tankį iš 15 proc. į 31 proc. Minėto sklypo ribos, plotas, paskirtis (kita), būdas/pobūdis (gyvenamosios teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), aukštingumas (2 aukštai, 10 m nuo žemės paviršiaus iki kraigo) nekeičiami.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Vilniaus miesto bendruoju planu iki 2015 m. reg. Nr. 1881, Teritorijos prie Kairėnų g. 38 ir 40A detaliuoju planu ir sklypo Veržuvos g. 25 planu, prilyginamu det. planui.

3. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais

Projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

5. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai

Nereikalingi.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti

Detalusis planas finansuojamas sklypo savininkų lėšomis.

7. Teisės akto projekto iniciatoriai: institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai

S. Berkovič, N. Berkovič.

8. Teisės akto projekto autoriai (rengėjai)

Miesto Miesto rytinės teritorijos poskyrio vyriausias specialistas Gintaras Kuodis

9. Priimto teisės akto nauda Vilniaus visuomenei: sutvarkoma miesto infrastruktūra.

PRIDEDAMA:

1. Miesto plėtros departamento darbinio pasitarimo miesto plėtros klausimais 2014-10-07 d. protokolas Nr.A16-866/14-(2.1.13-MP) – 3 lapai, 1 egz.

2. Ištrauka iš Teritorijos prie Kairėnų g. 38 ir 40A det. plano – 3 lapai, 1 egz.

3. Ištrauka iš sklypo Veržuvos g. 25 plano, prilyginamo det. planui – 3 lapai, 1 egz.

4. Nuosavybės dokumentai – 3 lapai, 1 egz.

5. Sklypo savininko 2014-05-20 prašymas Nr. A50-33868/14 – 1 lapas, 1 egz.

6. LR Aplinkos ministerijos raštas 2014-11-19, Nr. (14-3)-DR-8521 – 1 lapas, 1 egz..

7. Detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa – 1 lapas, 1 egz.

Teritorijų planavimo skyriaus

Miesto rytinės teritorijos poskyrio vedėjas Vytauatas Kondratas