Parengtas ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO DĖL TERITORIJOS BUVUSIAME PUPOJŲ KAIME DETALIOJO PLANO koregavimo projektas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS BUVUSIAME PUPOJŲ KAIME (PUPOJŲ ARCHITEKTŪRINĖS, URBANISTINĖS IR INŽINERINĖS PLĖTROS KONCEPCIJOS METMENYSE PAŽYMĖTOS INDEKSAIS T1, T2, T3, T4, T7, T10, T12, T13) DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2015 m.

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu,

t v i r t i n u teritorijos buvusiame Pupojų kaime (Pupojų architektūrinės, urbanistinės ir inžinerinės plėtros koncepcijos metmenyse pažymėtos indeksais T1, T2, T3, T4, T7, T10, T12, T13) detaliojo plano (reg. Nr. 2401), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. 1-1029, koregavimą, pakeičiant sklypuose (kadastro Nr. 0101/0151:224, Nr. 0101/0151:256, Nr. 0101/0151:743, Nr. 0101/0151:744 ir Nr. 0101/0151:259) detaliuoju planu nustatytas statinių statybos zonas pagal statinio projekto sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktorius

Rengė: Miesto plėtros departamento

Teritorijų planavimo skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vyr. spec

G. Kuodis, 2677

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO „DĖL TERITORIJOS BUVUSIAME PUPOJŲ KAIME (PUPOJŲ ARCHITEKTŪRINĖS, URBANISTINĖS IR INŽINERINĖS PLĖTROS KONCEPCIJOS METMENYSE PAŽYMĖTOS INDEKSAIS T1, T2, T3, T4, T7, T10, T12, T13) DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO TVIRTINIMO“

2015 m.

1. Parengto teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai:

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu, siūloma pritarti Savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymo projektui, kuriuo numatoma koreguoti 2009-05-21 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-1029 patvirtinto „Buvusiame Pupojų kaime (Pupojų architektūrinės, urbanistinės ir inžinerinės plėtros koncepcijos metmenyse pažymėtos indeksais T1, T2, T3, T4, T7, T10, T12, T13) detaliojo plano“ penkių sklypų (kad. Nr. 0101/0151:224, 0101/0151:256, 0101/0151;743, 0101/0151:744 ir 0101/0151:259) užstatymo zonas (pagal pridedamą brėžinį).

Detaliuoju planu nustatyti privalomieji teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimo reikalavimai (sklypų paskirtys, naudojimo būdai ir pobūdžiai, statinių aukštis, aukštų skaičius, užstatymo tankis ir intensyvumas) nekeičiami.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos:

Projektasrengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis.

3. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti

Neigiamų pasekmių nebus.

4. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais

Projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

5. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai

Nereikalingi.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti

Nereikalinga.

7. Teisės akto projekto iniciatoriai: institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai

Iniciatorius – UAB „Kaminta“.

8. Teisės akto projekto autoriai (rengėjai)

Miesto plėtros departamento Teritorijų planavimo skyriaus Rytinės teritorijos poskyrio vyr. spec. Ginatras Kuodis

PRIDEDAMA:

1. Miesto plėtros departamento darbinio pasitarimo miesto plėtros klausimais komisijos posėdžio protokolo Nr. A16- (2.1.13-MP) ištraukos kopija, 3 lapai, 1 egz.

2. Sklypo plano brėžinys, 1 lapas, 6 egz.

3. Detaliojo plano pagrindinio brėžinio kopija, 1 lapas, 1 egz.

4. Teritorijų planavimo komisijos 2014-05-28/29 d. protokolas Nr. , 2 lapai, 1 egz.;

Teritorijų planavimo skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vedėjas Vytautas Kondratas

(dalinio vadovas) (para