Parengtas Administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl apie 3,75 ha mokslininkų gatvės detaliojo plano rengimo“

MOKSLININKŲ G.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 3,75 HA MOKSLININKŲ GATVĖS DETALIOJO PLANO RENGIMO

2016 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“:

1. N u s t a t a u, kad:

1.1. pradedamas rengti apie 3,75 (trijų ir septyniasdešimt penkių šimtųjų) ha Mokslininkų gatvės, Verkių seniūnijoje, pridedamoje miesto plano ištraukoje pažymėtos skaičiais 1-37, detalusis planas;

1.2. detaliojo plano rengimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą ir susisiekimo komunikacijas, paimti žemės sklypų dalis visuomenės poreikiams (gatvei tiesti ir eksploatuoti), numatant konkrečios vietos ir ploto motyvuotą pagrindimą, patikslinti valstybinės reikšmės miškų plotus ir ribas;

1.3. už šio įsakymo viešinimą yra atsakingas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktorė

Rengė Teritorijų planavimo skyriaus

vakarinės teritorijos poskyrio

vyriausioji specialistė

Valdonė Gavorskienė

2016-01-21

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktorius

2016 m. ____________________d.

įsakymu Nr.

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA

DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: apie 3,75 ha Mokslininkų gatvės, Verkių seniūnija, Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 3,75 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Rengėjas: SĮ „Vilniaus planas“.

5. Planavimo pagrindas: 2015 m. lapkričio 5 d. pasitarimo Miesto ūkio ir transporto departamento klausimais protokolas Nr. 28-435/15(1.2.13-T1).

6. Planavimo uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą ir susisiekimo komunikacijas, paimti žemės sklypų dalis visuomenės poreikiams (gatvei tiesti ir eksploatuoti), numatant konkrečios vietos ir ploto motyvuotą pagrindimą, patikslinti valstybinės reikšmės miškų plotus ir ribas.

7. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti žemės sklypų pertvarkymo galimybes, suformuojant inžinerinės infrastruktūros žemės sklypus.

8. Papildomi reglamentai: susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymas.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: atlikti triukšmo lygio matavimus .

10. SPAV reikalingumas: reikalingas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

13. Koncepcijos rengimas: nerengiama.

14. Sprendinių vertinimas: atlikti preliminarių detaliojo plano sprendinių vertinimą.

15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

16. Planavimo terminai: 3 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka su Teritorijų planavimo komisija.

18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, naudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta:

Departamento direktoriaus pavaduotojas

laikinai vykdantis Savivaldybės

vyriausiojo architekto funkcijas Aurelijus Stapulionis

Teritorijų planavimo skyriaus

Miesto vakarinės teritorijos vyr. specialistė

V. Gavorskienė, 211 2519