Parengtas Administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl apie 48,3 ha teritorijos buv. Gulbinų k. dataliojo plano sklypo Nr.227 sprendinių koregavimo tvirtinimo“

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 48,3 HA TERITORIJOS BUVUSIAME GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 227 SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2016 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 punktais ir atsižvelgdama į 2016 m. vasario 10 d. teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo aktą Nr. TP1-59:

1. T v i r t i n u apie 48,3 ha (keturiasdešimt aštuonių ir trijų dešimtųjų) ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 1-1535 ,,Dėl apie 48,3 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 227 sprendinių koregavimą (pagal pridedamą brėžinį).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. sklypo užstatymas galimas įrengus inžinerinių tinklų ir susisiekimo infrastruktūrą, numatytą detaliajame plane;

2.3. už šio įsakymo vykdymą yra atsakingas Miesto plėtros departamento direktorius.

Administracijos direktorė

Rengė Teritorijų planavimo skyriaus

vakarinės teritorijos poskyrio

vyriausioji specialistė

Valdonė Gavorskienė

2016-02-15

PRIE ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO

,,DĖL APIE 48,3 HA TERITORIJOS BUVUSIAME GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 227 SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO“

2016-02-15

1. Parengto teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai:

Planavimo uždaviniai – atlikti apie 48,3 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (Reg. Nr. 3578) sklypo Nr. 227 (kadastro Nr. 0101/0101:325) sprendinių, kurie atitinka nustatytus planavimo tikslus ir uždavinius koregavimą, padalijant sklypą, pakeičiant sklypo naudojimo būdą iš daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2) į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1) ir nustatant užstatymo reglamentą.

Planuojamas sklypas yra Verkių seniūnijoje, buvusiame Gulbinų kaime. Pagal Vilniaus miesto savivaldybės bendrąjį planą nagrinėjamas sklypas patenka į vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamąją teritoriją. Rengiant sklypo koregavimo projektą, sklypas (kadastro Nr. 0101/0101:325) dalinamas į keturis sklypus, kurių plotai svyruoja nuo 600 kv. m iki 1009 kv. m. Sklypuose nustatomas konkretus teritorijos naudojimo tipas GV bei galimas žemės sklypų naudojimo būdas G1, užstatymo tankis nuo 29 iki 35 proc., užstatymo intensyvumas iki 0,4, statinių aukštų skaičius sklypuose iki 3 aukštų (12 m). Sklypuose numatomi 25 proc. priklausomųjų želdynų. Įvažiavimas į sklypus numatomas iš Baltų prospekto, planuojant akligatvį.

Sklypo eksploatavimui reikalingi inžineriniai tinklai papildomai nesprendžiami, paliekami galioti esami nustatyti apie 48, 3 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliuoju planu. (Suplanuojamas prisijungimas prie esamų centralizuotų miesto vandentiekio ir buitinių nuotekų inžinerinių tinklų). Automobilių parkavimas numatomas sklypo ribose.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Vilniaus miesto bendruoju planu iki 2015 m. reg. Nr.1881, Apie 48,3 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliuoju planu, reg. Nr. 3578.

3. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais

Projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

5. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai

Nereikalingi.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti.

Detalusis planas finansuojamas uždarosios akcinės bendrovės ,,Statybos specialistai“.

7. Teisės akto projekto iniciatoriai: institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai

Uždaroji akcinė bendrovė ,,Statybos specialistai“.

8. Teisės akto projekto autoriai (rengėjai)

Miesto plėtros departamento Teritorijų planavimo skyriaus vakarinės teritorijos poskyrio vyr. spec. Valdonė Gavorskienė.

9. Priimto teisės akto naudos Vilniaus visuomenei.

Teritorija sutvarkoma, suplanuojama inžineriniu ir urbanistiniu požiūriu.

Miesto vakarinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė Valdonė Gavorskienė

PRIDEDAMA:

1. VMSA MPD DPMPK 2016-02- d. protokolas Nr.A17- -(2.1.13-MP), 3 lapai, 1 egz.

2. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas 2016-02-10 Nr.TP1-59, 1 lapas, 1 egz.

3. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijų planavimo komisijos 2015 m. lapkričio 25 d./lapkričio 26 d. protokolas Nr. 1-47-6, 2 lapai, 1 egz.

3. Detaliojo plano pagrindinis brėžinys, 1 lapas, 5 egz.

Miesto vakarinės teritorijos poskyrio vedėja Danutė Eidukonytė