Parengtas Administracijos direktoriaus įsakymo projektas dėl leidimo koreguoti apie 9,6 ha teritorijos šalia Ateities g. 10 ir Ateities g. 4A detaliojo plano sprendinius sklype Ateities g. 10

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti apie 9,6 ha teritorijos šalia Ateities g. 10 ir Ateities g. 4A detaliojo plano sprendinius sklype Ateities g. 10 teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“.

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo rengimo dokumentais, planavimo tikslų dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (nuo š. m. lapkričio 23d. iki gruodžio 8 d.), adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 415 kab. (kontaktinis asmuo Valdonė Gavorskienė, tel. (8 5) 211 2519, el. p. [email protected]).

projektas Ateities g. 10, 4A

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI APIE 9,6 HA TERITORIJOS ŠALIA ATEITIES G. 10 IR ATEITIES G. 4A DETALIOJO PLANO SPRENDINIIUS SKLYPE ATEITIES G. 10 TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIjAVIMO PAGRINDU

2017 m.

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 318.1 ir 318.4.5.2 punktais:

1. L e i d ž i u koreguoti apie 9,6 ha teritorijos šalia Ateities g. 10 ir Ateities g. 4A detaliojo plano (reg. Nr. 3543), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 10 d. sprendimu Nr. 1-1333 ,,Dėl apie 9,6 ha teritorijos šalia Ateities g. 10 ir Ateities g. 4A detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinius sklype Ateities g. 10 (kadastro Nr. 0101/0017:32) inicijavimo pagrindu, padalijant sklypą į atskirus sklypus ir patikslinant teritorijos naudojimo reglamentus.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktorius

Rengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė

Valdonė Gavorskienė, 211 2519
PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojas

2017 m. ____________________d.

įsakymu Nr.

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Žemės sklypas Ateities g. 10 (kadastro Nr. 0101/0017:32), Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 8.8249 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo pagrindas: Sklypo nuomininko UAB ,,Literna“ prašymas.

5. Planavimo uždaviniai: apie 9,6 ha teritorijos šalia Ateities g. 10 ir Ateities g. 4A detaliojo plano (reg. Nr. 3543), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 10 d. sprendimu Nr. 1-1333 ,,Dėl apie 9,6 ha teritorijos šalia Ateities g. 10 ir Ateities g. 4A detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinių sklype Ateities g. 10 (kadastro Nr. 0101/0017:32) koregavimas, padalijant sklypą į atskirus sklypus ir patikslinant teritorijos naudojimo reglamentus.

6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

15. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, naudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta: Vilniaus miesto savivaldybės

Miesto vyriausiasis architektas,

Miesto plėtros departamento direktorius Mindaugas Pakalnis

Rengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė

Valdonė Gavorskienė, 211 2519

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO PROJEKTAS

,,DĖL LEIDIMO KOREGUOTI APIE 9,6 HA TERITORIJOS ŠALIA ATEITIES G. 10 IR ATEITIES G. 4A detaliojo plano SPRENDINIUS SKLYPE ATEITIES G.10

TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-11-14

1. Parengto teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai:

Atsižvelgiant į žemės sklypo nuomininko uždarosios akcinės bendrovės ,,Literna“ prašymą, rengiamas įsakymo projektas dėl leidimo koreguoti apie 9,6 ha teritorijos šalia Ateities g. 10 ir Ateities g. 4A detaliojo plano (reg. Nr. 3543), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 10 d. sprendimu Nr. 1-1333 ,,Dėl apie 9,6 ha teritorijos šalia Ateities g. 10 ir Ateities g. 4A detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinių sklype Ateities g. 10 (kadastro Nr. 0101/0017:32) koregavimas, padalijant sklypą į atskirus sklypus ir patikslinant teritorijos naudojimo reglamentus.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu; Vilniaus miesto bendruoju planu, reg. Nr. 1881, Apie 9,6 ha teritorijos šalia Ateities g. 10 ir Ateities g. 4A detalusis planas, reg. Nr. 3543.

3. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais

Projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

5. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai

Nereikalingi.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti

Detalųjį planą finansuoja sklypo nuomininkas.

7. Teisės akto projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

Negauta.

8. Teisės akto projekto iniciatoriai: institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai

Uždaroji akcinė bendrovė ,,Literna“.

9. Teisės akto projekto autoriai (rengėjai)

Miesto vakarinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė Valdonė Gavorskienė

10. Priimto teisės akto naudos Vilniaus visuomenei.

Teritorija sutvarkoma architektūriniu, urbanistiniu požiūriu.

PRIDEDAMA:

  1. Prašymo kopija – 1 lapas, 1 egz.
  2. Ištrauka iš miesto schemos su detaliojo plano sprendiniais M 1:3000, 1 lapas, 1 egz.

6. Ištauka iš Vilniaus miesto bendrojo plano M 1:25000, 1 lapas, 1egz.

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Dedūra