Parengtas Administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO PARODŲ G. 1 DETALIOJO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU“

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO PARODŲ G. 1 DETALIOJO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

Vilnius

2015 m.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 5 dalimi ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 318.1 ir 318.4.5.2 punktais:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 19 d. sprendimu Nr. 1-413 „Dėl sklypo Parodų g. 1 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2092) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant sklypo Parodų g. 1 (kadastro Nr. 0101/0051:7) nustatytas skirtingų reglamentų užstatymo zonas ir ribas bei suplanuotus aukštingumus ir prireikus kitus privalomuosius užstatymo reglamentus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą.

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktorius

PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

Administracijos direktoriaus

2015 m. _______________d.

sprendimu Nr.

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA

1. Planuojamos teritorijos adresas: sklypas Parodų g. 1 (kadastro Nr. 0101/0051:7).

2. Planuojamos teritorijos plotas: 2,4119 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: UAB „VIA SPORTAS“ Didžioji g. 28 Vilnius.

5. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus 2015-04-20 prašymas Nr. A50-13980/15.

6. Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 19 d. sprendimu Nr. 1-413 „Dėl sklypo Parodų g. 1 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2092) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant sklypo Parodų g. 1 (0101/0051:7) nustatytas skirtingų reglamentų užstatymo zonas ir ribas bei suplanuotus aukštingumus ir prireikus kitus privalomuosius užstatymo reglamentus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą.

7. Papildomi planavimo reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: pagal išduotas sąlygas.

9. SPAV reikalingumas: pagal išduotas sąlygas ir teisės aktų reikalavimus.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

11. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Koncepcijos rengimas: nerengiama.

13. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.

14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka.

15. Planavimo terminai: 2015 m. birželio mėn. – 2018 m. birželio mėn.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktorius

(vyr. architektas) Artūras Blotnys