Parengtas Administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ“

Projektas -BP koreguoti

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ

2015 m.

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 1-2143 ,,Dėl pritarimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) 2007-2013 metų ataskaitai“ ir vykdydamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 1 d. sprendimą Nr. 1-2317 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų galiojimo‘‘:

1. L e i d ž i u Miesto plėtros departamentui koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą.

2. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo darbų programą (pridedama).

3. N u s t a t a u, kad koreguojant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, būtina vadovautis koregavimo tikslais ir uždaviniais nurodytais 2 punktu patvirtintoje Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo darbų programoje.

Administracijos direktorius

Rengė:

Miesto Plėtros departamento

Plėtros planavimo skyriaus vyr. specialistė

Audronė Noskaitienė, tel. 211 2537

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. d.

įsakymu Nr.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO METŲ KOREGAVIMO DARBŲ PROGRAMA

  1. I. BENDROJI DALIS

1. Rengiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimą, vadovautis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, poįstatyminiais teisės aktais, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007-02-14 sprendimu Nr.1-1519 patvirtintu ,,Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu iki 2015 metų“ bei Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 2014 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 1-2143 pritartos ,,Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) ataskaitos už 2007-2013 metus“ nuostatomis, Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 2015 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. 1-2317 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų galiojimo‘‘.

2. Rengiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimą būtina tęsti strateginės plėtros kryptis, numatytas bendrojo plano decentralizuotos koncepcijos variante iki 2025 metų, siekiant užtikrinti gyventojų interesus, pradėtų darbų ir statybų tęstinumą, investicijų stabilumą, palaikyti bendradarbiavimą ir partnerystės ryšius su kaimyninėmis savivaldybėmis darniai miesto plėtrai užtikrinti. Rengėjas privalo įvertinti aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų, patvirtintų po Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano įsigaliojimo, sprendinius.

3. Bendrasis planas koreguojamas nekeičiant galiojančio Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano tikslų – plėtoti Vilnių kaip Lietuvos sostinę, modernų Rytų ir Vidurio Europos miestą, tarptautinį politikos, mokslo ir kultūros centrą (konkurencingą miesto regione, sėkmingą, aplinkos ir gyvenimo kokybės standartus atitinkančiu Europos sąjungos miestą).

4. Bendrojo plano korektūra yra kompleksinio planavimo dokumentas, nekeičiantis planuojamos miesto teritorijos erdvinio vystymo koncepcijos bei funkcinio vystymo krypčių, teritorijos naudojimo bei apsaugos principų bei Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniuose įgyvendinamų bendrojo plano kompetencijai priskirtų uždavinių:

4.1. suformuoti miesto teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos koncepciją;

4.2. optimizuoti miesto teritorijos urbanistinę struktūrą ir infrastruktūros sistemą;

4.3. numatyti priemones ir apribojimus, užtikrinančius gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimą;

4.4. numatyti priemones užstatytų teritorijų urbanistinei erdvinei kompozicijai tobulinti, gyvenimo ir aplinkos kokybei gerinti, bendrojo naudojimo želdynų sistemai formuoti;

4.5. nustatyti planuojamos teritorijos užstatymo aukščio ir intensyvumo parametrus;

4.6. numatyti nuostatas regioninės politikos formavimo ir įgyvendinimo atžvilgiu;

4.7. rezervuoti teritorijos, kuriose būtų plėtojami komunikaciniai koridoriai, inžinerinei bei susisiekimo infrastruktūrai ir kitiems visuomenės poreikiams tenkinti reikalingi objektai;

4.8. nustatyti teritorijų funkcinės zonos, nurodančios teritorijos integruotumą ir jos ypatumus.

  1. KOREGAVIMO PLANAVIMO DARBŲ REIKALAVIMAI

5. Patikslinti urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų ir savivaldybei svarbių objektų vystymą:

5.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 110 „Dėl pripažinimo valstybei svarbiais ekonominiais projektais“ ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 1-117 „Dėl sklypo Eišiškių pl. 100 ir greta esančios teritorijos (Vilniaus viešojo logistikos parko) detaliojo plano patvirtinimo“, Vilniaus viešojo logistikos parko detaliojo plano teritorijoje koreguoti Bendrojo plano pagrindinio brėžinio reglamentų lentelės 4 stulpelį „Galimos pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirtys bei naudojimo būdai“ .

5.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-11-24 nutarimu Nr. 1262 „Dėl integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Saulėtekis“ plėtros programos patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-04-20 nutarimu Nr. 464 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-11-24 nutarimo Nr. 1262 „Dėl integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Saulėtekis“ plėtros programos patvirtinimo“ pakeitimo“, koreguoti Bendrojo plano pagrindinio brėžinio reglamentų lentelės 4 stulpelį „Galimos pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirtys bei naudojimo būdai“.

5.3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio komiteto 2013 m. lapkričio 22 d. posėdžio Nr. 13 sprendimu statyti Daugiafunkcinį sveikatinimo, švietimo ir užimtumo kompleksą Šeškinėje, Ozo g., panaudojant 2014-2020 metų Europos Sąjungos finansinės perspektyvos lėšas bei Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 2009 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. 1-1193 „Dėl Teritorijos tarp Neries upės, Rinktinės, Šeimyniškių ir Raitininkų g. (T-2 ir T-3 sprendiniai) detaliojo plano patvirtinimo“ (šiame detaliajame plane nacionalinis stadionas neplanuojamas), koreguojama bendrojo plano specialiosios temos „4.5 Socialinė aplinka ir kultūra“ dalis „4.5.4 Sporto objektai“ ir brėžinys „7.2. Sostinės ir kultūros infrastruktūa“, atsisakant numatyto prioritetinio sporto ir pramogų objekto – Nacionalinio „Žalgirio“ futbolo stadiono su daugiafunkciniu kultūros ir pramogų centru Rinktinės gatvėje.

5.4. Patikslinti Bendrojo plano specialiosios temos ,,4.3 Gamtos vertybių, želdynų ir viešųjų erdvių sistema” sprendinius, atsižvelgiant į atsiradusius prieštaravimus, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams.

5.4.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymu bei siekiant paspartinti teritorijų planavimo eigą bei sutaupyti Savivaldybės biudžeto lėšas, koreguoti specialiosios temos „4.3 Gamtos vertybės, želdynai ir viešųjų erdvių sistema“ dalį „4.3.1 Gamtinio karkaso apsaugos reglamentai“ ir brėžinį „5.2 Gamtinio karkaso ir želdynų reglamentai probleminėse teritorijose (1 ir 2 dalys)“.

6. Patikslinti Bendrojo plano specialiosios temos ,,3. Miesto vidinė struktūra” ir ,,4.1. Gyvenamosios teritorijos” sprendinius, atsižvelgiant į įsigaliojusius teisės aktus:

6.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo (Teisės aktų registras, 2014-07-24, Nr. 2014-10479) 4 ir 5 straipsniais, koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų temos: „3. Miesto vidinė struktūra“ ir „4.1 Gyvenamosios teritorijos“ bei pagrindinio brėžinio reglamentų lentelės 4 stulpelį „Galimos pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirtys bei naudojimo būdai“.

7. Patikslinti miestui svarbių susisiekimo infrastruktūros parametrus tam tikrose suplanuotose miesto teritorijos dalyse:

7.1. Vadovaujantis techninėmis ir eismo organizavimo realiomis galimybėmis, įgyvendinti Bendrojo plano specialiosios temos ,,Susisiekimo sistema” sprendinius, koreguoti Bendrojo plano specialioios temos „4.8 Susisiekimo sistema“ dalį „4.8.2 Miesto vidaus susisiekimo sistema“ ir brėžinį „9.2 Susisiekimo tinklo kategorijos“ Konstitucijos prospekto ir Šeimyniškių gatvės kategorijas.

7.2. Vadovaujantis techninėmis ir paminklosauginių reikalavimų realiomis galimybėmis, koreguoti Bendrojo plano specialiąją temą „4.8 Susisiekimo sistema“, dalį „4.8.2 Miesto vidaus susisiekimo sistema“ ir brėžinį „9.2 Susisiekimo tinklo kategorijos“ Sukilėlių gatvės kategoriją.

7.3. Vadovaujantis techninėmis ir eismo reguliavimo reikalavimų realiomis galimybėmis, koreguoti Bendrojo plano specialiąją temą „4.8 Susisiekimo sistema“ bei brėžinius „9.1 Susisiekimo tinklo plėtra 2015 m.“ ir „9.2 Susisiekimo tinklo kategorijos“, T. Narbuto, Č.Sugiharos ir I.Šimulionio gatvių aplinkoje.

7.4. Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 techniniais reikalavimais, koreguoti Bendrojo plano specialiąją temą „4.8 Susisiekimo sistema“ bei brėžinius „9.1 Susisiekimo tinklo plėtra 2015 m.“ ir „9.2 Susisiekimo tinklo kategorijos“ Laisvės prospekto dalyje ties Karoliniškių poliklinika ir Nemenčinės plento ir O. Milašiaus gatvių sankryžoje.

8. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsniu, koreguoti Bendrojo plano temą „3. Miesto vidinė struktūra“ ir pagrindinio brėžinio reglamentų lentelės 4 stulpelį „Galimos pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirtys bei naudojimo būdai“.

9. Patikslinti neurbanizuojamų teritorijų Žemės ūkio ir kitų neužstatomų teritorijų, kurių nenumatoma urbanizuoti iki 2015 metų funkcinės zonos galimos plėtros mastą po 2015 metų.

10. Integruoti Savivaldybės tarybos patvirtintų ir įsigaliojusių specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius į Bendrąjį planą.

11. Rengiant bendrojo plano koregavimą, rengėjas turi esamos būklės įvertinimo stadijoje įvertinti pareiškėjų, pageidaujančių keisti bendrojo plano sprendinius, prašymus bei išanalizavus juos, patikslinti Bendrojo plano urbanizuotų ir neurbanizuojamų teritorijų plėtros mastą ir galimybes.

12. Rengiant bendrojo plano koregavimą teritorijos vystymo koncepcija nebus rengiama ir nebus atliekamas koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas.

13. Rengiant bendrojo plano koregavimą tyrimai ir galimybių studijos nebus atliekami.

14. Rengiant bendrojo plano koregavimą atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nebus rengiamas

15. Rengiant Bendrojo plano koregavimą, rengėjas turi atlikti Strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV) Vyriausybės nustatyta tvarka..

16. Rengiant Bendrojo plano koregavimą rengėjas turi atlikti derinimo, tvirtinimo ir viešumą užtikrinančias procedūras teisės aktais nustatyta tvarka

Rengė:

Miesto Plėtros departamento

Plėtros planavimo skyriaus vyr. specialistė

Audronė Noskaitienė, tel. 211 2537