Parengtas Administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl leidimo rengti teritorijos prie Vilniaus miesto vakarinės greito eismo gatvės detaliojo plano korektūrą… „

SKELBIMAS DĖL LEIDIMO RENGTI TERITORIJOS PRIE VILNIAUS MIESTO VAKARINĖS GREITO EISMO GATVĖS DETALIOJO PLANO DALIES KOREKTŪRĄ KARTU SU APIE 4,19 HA TERITORIJA TIES TALINO GATVE IR VAKARINIU APLINKKELIU

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 ir 32 dalimis, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.4.5.1.2. punktu pradedama rengti teritorijos prie Vilniaus miesto vakarinės greito eismo gatvės detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. 1-856, dalies korektūra kartu su apie 4,19 (keturių ir devyniolikos šimtųjų) ha teritorija ties Talino gatve ir vakariniu aplinkkeliu.

Planavimo iniciatorius – Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3 Vilnius.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius.

Planavimo tikslas – numatyti optimalią urbanistinę struktūrą, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorius viaduko statyboms ir šių koridorių teritorijos paėmimą visuomenės poreikiams, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Pasiūlymų teikimas: Su sprendimu dėl detaliojo plano koregavimo rengimo projektu galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, adresu: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius 415 kab. (Kontaktinis asmuo: K. Buivydas tel. 85 211 2753).

Vilniaus miesto savivaldybės

Administracijos direktorius

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO RENGTI TERITORIJOS PRIE VILNIAUS MIESTO VAKARINĖS GREITO EISMO GATVĖS DETALIOJO PLANO DALIES KOREKTŪRĄ KARTU SU APIE 4,19 HA TERITORIJA TIES TALINO GATVE IR VAKARINIU APLINKKELIU

2016 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 ir 32 dalimis, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.4.5.1.2. punktu:

1. L e i d ž i u rengti teritorijos prie Vilniaus miesto vakarinės greito eismo gatvės detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. 1-856, dalies korektūrą kartu su apie 4,19 (keturių ir devyniolikos šimtųjų) ha teritorija ties Talino gatve ir vakariniu aplinkkeliu, numatant optimalią urbanistinę struktūrą, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorius viaduko statyboms ir šių koridorių teritorijos paėmimą visuomenės poreikiams, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos planuojamos teritorijos planavimo darbų programą ir schemą (pridedama).

Administracijos direktorė

Rengė: Miesto plėtros departamento

Teritorijų planavimo skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio

vyr. specialistas K. Buivydas,

tel. 2753.

PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

Administracijos direktoriaus

2016 m. ___________________d.

įsakymu Nr.

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Vilniaus miesto vakarinės greito eismo gatvės detaliojo plano dalis kartu su apie 4,19 (keturių ir devyniolikos šimtųjų) ha teritorija ties Talino gatve ir vakariniu aplinkkeliu, Justiniškių seniūnija, Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 9,13 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Rengėjas: SĮ „Vilniaus planas“ Konstitucijos pr. 3 Vilnius.

5. Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės mero pasitarimo Miesto plėtros departamento klausimais 2015-11-02 protokolas Nr. 28-416/15(1.2.13-T1), Vilniaus miesto savivaldybės mero pasitarimo Miesto ūkio ir transporto departamento klausimais 2015-10-30

protokolas Nr. 28- 417 /15(1.2.13-T1).

6. Planavimo uždaviniai: numatyti optimalią urbanistinę struktūrą, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorius viaduko statyboms ir šių koridorių teritorijos paėmimą visuomenės poreikiams, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

7. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.

8. Papildomi reglamentai: nėra.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

10. SPAV reikalingumas: nereikalinga.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

13. Koncepcijos rengimas: nerengiama.

14. Sprendinių vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

16. Planavimo terminai: iki 3 metų nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta : Direktoriaus pavaduotojas, laikinai vykdantis

Savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas Aurelijus Stapulionis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Teritorijų planavimo skyriaus

Rytinės teritorijos vyr. specialistas

K. Buivydas, tel. 85 211 2753