Parengtas Administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl pavedimo organizuoti Vilniaus miesto ūkio specialiojo rengimo procesą“

PROJEKTAS

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS

DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI VILNIAUS MIESTO ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO RENGIMO PROCESĄ

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 18 d. nutarimu nr. 284 „Dėl nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015-2021 metų programos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 1-226/D1-683 „Dėl Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. 1-1200 ,,Dėl Energijos rūšies naudojimo šildymui specialiojo plano pakeitimo tvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-312 „Dėl paslaugų pirkimo iš Savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. 1-2066 „Tarybos 2011-11-23 sprendimo Nr. 1-312 „Dėl paslaugų pirkimo iš Savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ pakeitimo“, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. 1-283 „Dėl energijos rūšies naudojimo šildymui specialiojo plano atnaujinimo“:

1. P a v e d u Miesto plėtros departamentui organizuoti Vilniaus miesto šilumos ūkio specialiojo plano rengimo procesą, keičiant Energijos rūšies naudojimo šildymui specialiojo plano pakeitimą, patvirtintą Tarybos 2013 gegužės 8 d. sprendimu Nr. 1-1200 ,,Dėl Energijos rūšies naudojimo šildymui specialiojo plano pakeitimo tvirtinimo“.

2. N u s t a t a u Vilniaus miesto šilumos ūkio specialiojo plano tikslus:

2.1. Pakeisti Energijos rūšies naudojimo šildymui specialiojo plano pakeitimą, patvirtintą Tarybos 2013 gegužės 8 d. sprendimu Nr. 1-1200 ,,Dėl Energijos rūšies naudojimo šildymui specialiojo plano pakeitimo tvirtinimo“, įvertinant Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015-2021 metų programos nuostatas.

2.2. Pakeisti „Energijos rūšies naudojimo šildymui specialiojo plano pakeitimas“ pavadinimą į „Vilniaus miesto šilumos ūkio specialusis planas“ (toliau – Specialusis planas).

3. T v i r t i n u Specialiojo plano planavimo darbų programą (pridedama).

4. P a v e d u Savivaldybės įmonei „Vilniaus planas“ parengti Vilniaus miesto šilumos ūkio specialųjį planą.

5. N u s t a t a u, kad už Specialiojo plano rengimo darbus atsiskaitoma pagal įkainius, patvirtintus Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. 1-2066 „Tarybos 2011-11-23 sprendimo Nr. 1-312 „Dėl paslaugų pirkimo iš Savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ pakeitimo“.

6. Į p a r e i g o j u Miesto ūkio ir transporto departamentą numatyti 2016 metų Savivaldybės biudžete lėšas apmokėjimui už Specialiojo plano rengimo darbus.

PROJEKTAS

VILNIAUS MIESTO ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO
PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA

I. Energijos rūšies naudojimo šildymui specialiojo plano pakeitimo keitimo rengimo pagrindas

1. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 18 d. nutarimas nr. 284 „Dėl nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015-2021 metų programos patvirtinimo“.

4. Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 1-226/D1-683 „Dėl Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“.

5. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 8 d. sprendimas Nr. 1-1200 ,,Dėl Energijos rūšies naudojimo šildymui specialiojo plano pakeitimo tvirtinimo“.

6. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimas Nr. 1-1519 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų ir jo sprendinių tvirtinimo“.

7. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimas Nr. 1-283 „Dėl energijos rūšies naudojimo šildymui specialiojo plano atnaujinimo“

8. Galiojantys ir rengiami teritorijų planavimo dokumentai Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje.

II. Organizatorius

9. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorė (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius tel. 211 2000, faksas 211 2222, el. p. [email protected]).

III. Planuojama teritorija

10. Apie 40000 (keturiasdešimties tūkstančių) ha, visa Vilniaus miesto savivaldybės teritorija.

11. Vilniaus miesto šilumos ūkio specialusis planas (toliau – Specialusis planas) yra rajono (savivaldybės) lygmens teritorijų planavimo dokumentas.

IV. Planavimo tikslai ir uždaviniai

12. Pakeisti Specialųjį planą įvertinant Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015-2021 metų programos nuostatas.

13. Pakeisti Specialiojo plano pavadinimą pagal Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme pateikiamą formuluotę.

V. Planavimo programa

14. Planavimo procesą sudaro šie trys etapai: parengiamasis, plano rengimo ir baigiamasis:

15. Parengiamasis etapas:

15.1 Planavimo organizatorius parengiamojo etapo metu pagal nustatytus planavimo tikslus parengia ir patvirtina planavimo darbų programą.

15.2. Parengiamajame etape planavimo organizatorius viešai paskelbia apie priimtą sprendimą dėl Specialiojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

15.3. Prieš pradedant rengti Specialųjį planą, planavimo organizatorius parengia planavimo sąlygas, vadovaujantis Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262, nustatyta tvarka.

15.4. Planavimo organizatorius sudaro sutartį su plano rengėju ir jam pateikia sprendimą dėl plano rengimo, planavimo darbų programą ir planavimo sąlygas.

16. Rengimo etapas:

16.1. Esamos būklės įvertinimo stadija:

16.1.1 Vilniaus miesto šilumos ūkio esamos būklės analizė ir vertinimas.

16.1.2 Aplinkosaugos būklės analizė (foninio oro užterštumo analizė, savivaldybės teritorijoje esančių taršos šaltinių apibūdinimas ir specifika).

16.1.3. Esamo šilumos poreikio pastatams šildyti ir karštam vandeniui ruošti analizė ir įvertinimas.

16.1.4. Parengiamas brėžinys, kuriame pažymima esama šilumos ūkio inžinerinė infrastruktūra, jos apsaugos zonos, esama susisiekimo komunikacijų inžinerinė infrastruktūra ir jos apsaugos zonos, saugomos teritorijos ir jų apsaugos zonos, nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijos ir jų apsaugos zonos, privatūs ir valstybiniai miškai, gamtinės kliūtys.

16.2. Bendrųjų sprendinių formavimas:

16.2.1. Nustatomi šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros vystymo prioritetai ir galimybių vertinimas.

16.3. Sprendinių konkretizavimo stadija:

16.3.1. Parengiami konkretūs sprendiniai planuojamai šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros plėtrai.

16.3.2. Parengiamas aiškinamasis raštas ir brėžiniai.

16.3.3. Atliekamas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymas šilumos vartotojų teritorijomis.

16.3.4. Planuojamos teritorijos Specialiojo plano zonose nustatomi sprendiniai, pažymintys esamus ir (ar) galimus šilumos generavimo šaltinius, kuro bei energijos rūšis, centrinio šildymo tinklus, dujų ir elektros tinklus, kitus energijos išteklius vartojančius įrenginius, skirtus šilumos ir karšto vandens gamybai.

16.3.5. Specialusis planas rengiamas 3 egzemplioriais. Jį sudaro tekstinė dalis (aiškinamasis raštas) ir grafinė dalis (brėžiniai).

16.3.6. Grafinė dalis rengiama Miesto plėtros departamento kartografinių duomenų pagrindu, mastelis M 1:20000.

17 Baigiamasis etapas:

17.1. Specialusis planas viešinamas, vadovaudamasis Teritorijų planavimo įstatymo bei Visuomenės informavimo nuostatų reikalavimais.

17.2. Specialusis planas derinamas Teritorijų planavimo komisijoje, sudarytoje pagal Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 4 dalies reikalavimus.

17.3. Specialusis planas tikrinimas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančioje institucijoje.

17.4. Specialusis planas tvirtinimas ir registruojamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Informaciją iki š.m. sausio 23d. teikia Kęstutis Karosas, Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius el. p. [email protected], tel.(8 5) 211 2178