Parengtas Administracijos direktoriaus įsakymo projektas DĖl SKLYPŲ VYTAUTO G. 16 / A. MICKEVIČIAUS G. 3 IR A. MICKEVIČIAUS G. 5 DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖl SKLYPŲ VYTAUTO G. 16 / A. MICKEVIČIAUS G. 3 IR A. MICKEVIČIAUS G. 5 DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2015 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu,

t v i r t i n u sklypų Vytauto g. 16 / A. Mickevičiaus g. 3 ir A. Mickevičiaus g. 5 detaliojo plano (reg. Nr. 3050), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 18 d. sprendimu Nr. 1-723 „Dėl žemės sklypų Vytauto g. 16 / 3 ir A. Mickevičiaus g. 5 detaliojo plano tvirtinimo“, koregavimą, pakeičiant detaliuoju planu nustatytą žemės sklypų Vytauto g. 16 (kad. Nr.0101/0039:1327) ir A.Mickevičiaus g. 5 (kad.Nr.0101/0039/733) statybos zoną ir ribas pagal statinio projekto sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktorė

Rengė: Miesto plėtros departamento

Teritorijų planavimo skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio vyr. spec.

D.Eidukaitė, 2573

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO „DĖl SKLYPŲ VYTAUTO G. 16/A.MICKEVIČIAUS G. 3 IR A. MICKEVIČIAUS G. 5 DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO TVIRTINIMO“

2014 m.

1. Parengto teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai:

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu, siūloma pritarti Savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymo projektui, kuriuo rengiant statinio projektą leidžiama pakeisti 2148 kv. m. sklypų Vytauto g. 16/A. Mickevičiaus g. 3 (kadastro Nr. 0101/0039:1327) ir A. Mickevičiaus g. 5 (kadastro Nr. 0101/0039:733) detaliojo plano statinių statybos zoną ir statybos ribą, nustatytą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m liepos mėn. 18 d. sprendimu Nr. 1-723 sklypų, Vytauto g. 16/3 (kadastro Nr. 0101/0039:1327) ir A.Mickevičiaus g. 5 (kadastro Nr. 0101/0039:0733) Žvėryno seniūnijoje,detaliuoju planu (reg. Nr. 3050) (pagal pridedamą brėžinį).

Nuolatinė teritorijų planavimo komisija statinių statybos zonos ir statybos ribos pakeitimo projektui pritarė. Detaliuoju planu nustatyti privalomieji teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimo reikalavimai (sklypo naudojimo būdas ir pobūdis, statinio aukštis, užstatymo tankis ir intensyvumas) keičiami nebus.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos:

Sklypų sklypų Vytauto g. 16/A. Mickevičiaus g. 3 (kadastro Nr. 0101/0039:1327) ir A. Mickevičiaus g. 5 (kadastro Nr. 0101/0039:733) detaliojo plano statinių statybos zoną ir statybos detalusis planas (reg. Nr. 3050) patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 18 d. sprendimu Nr. 1-723, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės.

3. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti Neigiamų pasekmių nebus.

4. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais

Projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

5. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai

Nereikalingi.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti

Nereikalinga.

7. Teisės akto projekto iniciatoriai: institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai

Iniciatorius -UAB „GS BALTIC“, projekto rengėjas- UAB „NIT projektai“.

8. Teisės akto projekto autoriai (rengėjai)

Miesto plėtros departamento Teritorijų planavimo skyriaus Vakarinės teritorijos poskyrio vyr. spec. Dovilė Eidukaitė.

PRIDEDAMA:

1. Miesto plėtros departamento darnbinio pasitarimo miesto plėtros klausimais komisijos 2014-10- 03 d. posėdžio protokolo Nr. A16- 853 /14 (2.1.13-MP) ištraukos kopija, 3 lapai, 1 egz.

2. Sklypo užstatymo ribų tikslinimo brėžinys, 1 lapas, 6 egz.

3. Detaliojo plano pagrindinio brėžinio kopija, 1 lapas, 1 egz.

4. 2012-07-18 d. Tarybos Nr. 1-723 sprendimo kopija, 1 lapai, 1 egz.

5. Teritorijų planavimo komisijos 2014 09 10-11 d. protokolas Nr. 1-37-1 , 2 lapai, 1 egz.

Teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Egidijus Dedūra