Parengtas Administracijos direktoriaus įsakymo projektas koreguoti pertvarkyto žemės sklypo Rinktinės g.3A ir sklypo Rinktinės g. (kad. Nr. 0101/0033:7) sprendinius inicijavimo pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS (T-2 IR T-3 DALIŲ) TARP NERIES UPĖS, RINKTINĖS, ŠEIMYNIŠKIŲ IR RAITININKŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 1 IR SKLYPO NR. 4 (RINKTINĖS G. 3A, KADASTRO NR. 0101/0033:51), PERTVARKYTO ŽEMĖS SKLYPO RINKTINĖS G. 3A IR SKLYPO RINKTINĖS GATVĖJE (KADASTRO NR. 0101/0033:7) FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTU, SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2016 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1, 318.4.5.1.1, 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (reg. Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. 1-1193 „Dėl teritorijos (T-2 ir T-3 dalių) tarp Neries upės, Rinktinės, Šeimyniškių ir Raitininkų gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtino detaliojo plano (reg. Nr. 2476) sklypo Nr. 1 (Rinktinės g. 3, kadastro Nr. 0101/0033:59) ir sklypo Nr. 4 (Rinktinės g. 3A, kadastro Nr. 0101/0033:51), pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 30-917 „Dėl žemės sklypo Rinktinės g. 3A ir sklypo Rinktinės gatvėje (kadastro Nr. 0101/0033:7) formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintu žemės sklypo Rinktinės g. 3A (kadastro Nr. 0101/0033:22) ir sklypo Rinktinės gatvėje (kadastro Nr. 0101/0033:7) formavimo ir pertvarkymo projektu, sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant sklypų ribas, statybos zonas, statybos ribas, reglamentų ribas, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus ir plėtrą, įvažiavimus ir išvažiavimus, pastatų ir viešųjų erdvių išdėstymą, susisiekimo komunikacijų išdėstymą, servitutus pėstiesiems eiti, viešosioms erdvėms įrengti.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Rengė Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio vedėja

Danutė Eidukonytė, 2112750

PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2016 m._______________d.

įsakymu Nr.

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo dokumentui rengti

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas Teritorijos (T-2 ir T-3 dalių) tarp Neries upės, Rinktinės, Šeimyniškių ir Raitininkų gatvių detaliojo plano (reg. Nr. 2476) sklypo Nr. 1 (Rinktinės g. 3, kadastro Nr. 0101/0033:59) ir sklypo Nr. 4 (Rinktinės g. 3A, kadastro Nr. 0101/0033:51), pertvarkyto žemės sklypo Rinktinės g. 3A ir sklypo Rinktinės gatvėje (kadastro Nr. 0101/0033:7) formavimo ir pertvarkymo projektu, sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu.

2. Planuojamos teritorijos adresas žemės sklypai Rinktinės g. 3 (0101/0033:59) ir Rinktinės g. 3A (kadastro Nr. 0101/003:51), Žirmūnų seniūnija, Vilnius.

3. Planuojamos teritorijos plotas 6,3266 ha ir 0,2830 ha.

4. Planavimo organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

5. Planavimo iniciatorius UAB „Promola“, įmonės kodas 304029536, Konstitucijos pr. 7, Vilnius.

6. Planavimo pagrindas iniciatoriaus prašymas.

7. Planavimo uždaviniai vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (reg. Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. 1-1193 „Dėl teritorijos (T-2 ir T-3 dalių) tarp Neries upės, Rinktinės, Šeimyniškių ir Raitininkų gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtino detaliojo plano (reg. Nr. 2476) sklypo Nr. 1 (Rinktinės g. 3, kadastro Nr. 0101/0033:59) ir sklypo Nr. 4 (Rinktinės g. 3A, kadastro Nr. 0101/0033:51), pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 30-917 „Dėl žemės sklypo Rinktinės g. 3A ir sklypo Rinktinės gatvėje (kadastro Nr. 0101/0033:7) formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintu žemės sklypo Rinktinės g. 3A (kadastro Nr. 0101/0033:22) ir sklypo Rinktinės gatvėje (kadastro Nr. 0101/0033:7) formavimo ir pertvarkymo projektu, sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant sklypų ribas, statybos zonas, statybos ribas, reglamentų ribas, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus ir plėtrą, įvažiavimus ir išvažiavimus, pastatų ir viešųjų erdvių išdėstymą, susisiekimo komunikacijų išdėstymą, servitutus pėstiesiems eiti, viešosioms erdvėms įrengti.

8. Papildomi planavimo uždaviniai numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.

9. Papildomi planavimo reglamentai saugomų teritorijų ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir teritorijos naudojimo reglamentai, teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, servitutai, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas.

10. Tyrimai ir galimybių studijos nėra.

11. SPAV reikalingumas nereikalingas.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo etapai parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Koncepcijos rengimas nerengiama.

15. Sprendinių profesinis vertinimas nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų.

17. Planavimo terminai 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

18. Derinimo procedūra detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

19. Kiti reikalavimai trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis). Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta: Savivaldybės vyriausiasis architektas,

Departamento direktorius Mindaugas Pakalnis

Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio vedėja

Danutė Eidukonytė