Parengtas Administracijos direktoriaus įsakymo projektas dėl sklypo Burbiškių g. 5B ir 5C detaliojo plano sprendinių keitimo

projektas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO BURBIŠKIŲ G. 5B IR 5C DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMĄ

 

2018 m. rugpjūčio     d.   Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir atsižvelgdamas į 2017 m. birželio 29 d. Preliminariąją sutartį dėl paramos socialinės ir inžinerinės infrastruktūros plėtrai turtu sutarties sudarymo, patvirtintą Vilniaus miesto 7-ajame notarų biure (registro Nr. VB7-4309):

  1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-1467 „Dėl sklypo Burbiškių 5B, 5C detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Burbiškių g. 5B ir 5C, Naujininkų seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. 2534) sklypų Nr. 1 ir Nr. 2, pertvarkytų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 30-3698 „Dėl žemės sklypų Burbiškių g. 40 ir 62 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinių keitimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, nustatant visam sklypui Burbiškių g. 40 (kadastro Nr. 0101/0070:263) daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų naudojimo būdą ir patikslinant kitus detaliuoju planu sklypams Nr. 1 ir Nr. 2 nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui keisti (pridedama).

 

 

 

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis

projektas Miesto+plano+ištrauka-priedas+prie+įsakymo planavimo+programa