Parengtas Administracijos direktoriaus pav. įsakymo projektas dėl leidimo organizuoti valst. reikšmės magist. kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė ruožo Vilnius–Trakai nuo sankr. su Gunkliškių g. iki sankr. su Savanorių pr…(SP2)

Informuojame, kad yra parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo organizuoti valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė ruožo Vilnius-Trakai nuo sankryžos su Gunkliškių gatve iki sankryžos su Savanorių prospektu susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo teritorijų planavimo procesą“ Planavimo iniciatorius – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir Vilniaus miesto savivaldybė.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais suplanuoti valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė ruožo Vilnius-Trakai Galvės gatvės nuo sankryžos su Gunkliškių gatve iki sankryžos su Savanorių prospektu apie 97,5 (devyniasdešimt septynių ir penkių dešimtųjų) ha infrastruktūrą, reikalingą rekonstruoti šio kelio ruožą į keturių eismo juostų kelią su skiriamąja juosta (į pirmos kategorijos kelią), įrengti jungiamuosius kelius, pėsčiųjų ir dviračių takus, kitą infrastruktūrą, nustatyti plėtros ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas, motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti, suplanuoti saugų susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų tinklą, užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą, nustatyti plėtros kryptis.

Pasiūlymų teikimas: Su įsakymo dėl specialiojo plano rengimo projektu ir programa galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, adresu: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius 415 kab. (Kontaktinis asmuo Rimantas Mockus, tel. 8 5 211 2641).

PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2017 m. ____________________d.

įsakymu Nr.

Planavimo darbų programa

SPECIALIOJO TERITORIJŲ planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė ruožo Vilnius-Trakai nuo sankryžos su Gunkliškių gatve iki sankryžos su Savanorių prospektu susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas“ (toliau-specialiojo teritorijų planavimo dokumentas).

2. Planuojama teritorija: valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė ruožas Vilnius-Trakai nuo sankryžos su Gunkliškių gatve iki sankryžos su Savanorių prospektu, esantis Vilniaus miesto savivaldybėje (Panerių seniūnijoje) (toliau-valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė ruožas).

3. Planuojamos teritorijos plotas: apie 97,5 (devyniasdešimt septynių ir penkių dešimtųjų) ha.

4. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

5. Planavimo iniciatorius – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36, 03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9600, el. p. [email protected]. ir Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius.

6. Rengėjas: Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“

7. Planavimo pagrindas: Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir Trakų rajono savivaldybės administracijos 2017 m. kovo 16 d. bendradarbiavimo sutartis Nr. A72-639/17(3.1.36-TD2) „Dėl projekto „Valstybinės reikšmės magistralinių kelių A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė, A4 Vilnius-Varėna-Gardinas ir gatvių, kurios yra šių kelių tąsa, ruožų (pradžia Galvės g. ir Savanorių pr. sankryža Vilniaus mieste, pabaiga Vilniaus g. pradžia Trakų mieste) rekonstravimas“.

8. Teritorijų planavimo tikslas: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, suplanuoti valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė ruožo infrastruktūrą, reikalingą rekonstruoti šio kelio ruožą į keturių eismo juostų kelią su skiriamąja juosta (į pirmos kategorijos kelią), įrengti jungiamuosius kelius, pėsčiųjų ir dviračių takus, kitą infrastruktūrą, nustatyti plėtros ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas ir motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti, suplanuoti saugų susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų tinklą, užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą, nustatyti plėtros kryptis.

9. Teritorijų planavimo uždaviniai:

9.1. plėtoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą, reikalingą rekonstruoti valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė ruožą į ne mažiau kaip po 2 eismo juostas kiekviena kryptimi su jungiamaisiais keliais, įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus, kitą infrastruktūrą, numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas (parengti pirminius techninius sprendinius); planuojant atsižvelgti į gretimas teritorijas, įvertinti galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, plėtros programas ir strategijas, darančias įtaką planuojamai teritorijai, perspektyvinį eismo srautų intensyvumą, jų sudėtį ir ateityje galimą susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą; vietovę (reljefą, gruntines ir geologines sąlygas, kraštovaizdžio ypatumus, aplinkosaugą); pagrindiniai sprendiniai projektuojant kelio trasą turi garantuoti kelio patvarumą, pastovumą, eismo saugą bei patogumą ir tenkinti ekonominius bei aplinkosaugos reikalavimus, numatyti įgyvendinimo eiliškumą;

9.2. numatyti valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė ruožo rekonstravimui susisiekimo komunikacijų infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

9.3. numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti;

9.4. numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus;

9.5. numatyti inžinerinės infrastruktūros objektų išdėstymą; nustatyti ir numatyti planuojamai valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė ruožo susisiekimo komunikacijų inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, kelio ruožo žemės sklypo (sklypų) ribas ir (ar) žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo principus, skirstomųjų tinklų, kelių ir gatvių trasų išdėstymą;

9.6. nustatyti teritorijos naudojimo ir statybinės veiklos reglamentus, kurių pakaktų projektuojant valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė ruožą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka;

9.7. įvertinus papildomos žemės naudojimo poreikį, nustatyti teritorijas, kurių reikia šio kelio ruožo rekonstrukcijai už esamų valstybinės reikšmės kelių juostų (žemės sklypų) ribų;

9.8. bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje parengti ne mažiau kaip 4-5 alternatyvas, iš kurių pasirinktoms (pritartoms) turi būti atliktas transporto srautų modeliavimas ;

9.9. nustatyti žemės sklypus (ar jų dalis), kuriuos numatoma panaudoti visuomenės poreikiams, numatyti privačios ir (ar) valstybinės žemės padalijimą suformuojant atskirą sklypą, paimamą visuomenės poreikiams, ir parengti sprendinius, reikalingus sprendimui dėl šios žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros inicijavimo Lietuvos Respublikos žemės įstatymo nustatyta tvarka (rengiant specialiojo teritorijų planavimo dokumentą turi būti atliktas visuomenės poreikiams reikalingam konkrečiam objektui statyti (įrengti) konkrečios vietos ir ploto motyvuotas pagrindimas; konkrečios vietos ir ploto motyvuotas pagrindimas turi būti specialiojo teritorijų planavimo dokumento dalis arba gali būti parengtas kaip atskiras dokumentas, teikiamas kartu su specialiojo teritorijų planavimo dokumentu);

9.10. planuojamoje teritorijoje nustatyti tikslius miško naudmenų, paverčiamų kitomis naudmenomis, plotus, gauti Valstybinės miškų tarnybos prie Aplinkos ministerijos kompensacijos už miško naudmenų pavertimą kitomis naudmenomis skaičiavimus ir parengti sprendinius, kurių reikia sprendimui dėl leidimo miško naudmenas paversti kitomis naudmenomis priimti Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 1131 „Dėl Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“, nustatyta tvarka.

10. Teritorijų planavimo dokumento rūšis – specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.

11. Teritorijų planavimo lygmuo – teritorijų planavimo lygmuo pagal planuojamos teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį – vietovės.

12. Tyrimai:

12.1. Atlikti esamo ir perspektyvinio eismo intensyvumo, srauto sudėties, kelio (gatvės) ir sankryžų pralaidumo tyrimus, grunto, inžinerinius geologinius ir geotechninius, geodezinius ir kitus tyrimus, kurių reikėtų sprendiniams parengti ir pagrįsti. Atlikti triukšmo lygio matavimus (esant poreikiui). Atlikti finansinę ir ekonominę analizę (ekonominį pagrindimą), poveikio kelių saugumui vertinimą bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje pasirinktoms alternatyvoms pagrįsti.

12.2. Įvertinama esama ir perspektyvinė susisiekimo sistemos apkrova (eismo intensyvumas, keleivių srautai, krovinių vežimas, transporto priemonių statymas, pėsčiųjų ir dviračių eismas, viešasis susisiekimas).

12.3. Įvertinama esamos infrastruktūros būklė ir jos atitiktis esamiems ir perspektyviniams susisiekimo poreikiams.

12.4. Surenkami duomenys, reikalingi transporto srautams modeliuoti.

12.5. Įvertinami eismo įvykių ir kiti duomenys.

12.6. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentui rengti naudojami ne senesni kaip dvejų metų susisiekimo rodiklius apibūdinantys duomenys; susisiekimo procesų tendencijoms nustatyti naudojami ilgesnio laikotarpio (iki 10 metų) duomenys;

12.7. Rengiant specialiojo teritorijų planavimo dokumentą, fiksuojami vakarinio arba (ir) rytinio intensyviausio eismo laiko eismo intensyvumo duomenys, įvertinant sezoniškumą, jei tai rekreacinė teritorija .

12.8. Vadovaujantis surinktais duomenimis atlikti transporto srautų modeliavimą 20 metų perspektyvai pasirinktoms alternatyvoms.

12.9. Nustatyti eismo kokybės lygį (vertinamas važiavimo greitis, kelionės laikas, manevro laisvė, laiko gaištys, važiavimo komfortas ir patogumas – veiksniai, darantys įtaką bendram prastovos laikui).

13. SPAV reikalingumas: privalomas.

14. Specialiojo teritorijų planavimo proceso etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

15. Teritorijos vystymo koncepcijos rengimas: specialiojo teritorijų planavimo dokumento koncepcija rengiama.

16. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nenumatomas.

17. Viešumo užtikrinimas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl specialiojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą. Specialiojo teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūros vykdomos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1267 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Esant poreikiui numatoma atlikti papildomus viešinimą užtikrinančių procedūrą veiksmus.

18. Sutarties sąlygos: Specialiojo teritorijų planavimo dokumento parengimo paslaugos turi būti suteiktos per šių paslaugų pirkimo sutartyje nustatytą terminą.

19. Derinimo procedūra: specialusis teritorijų planavimo dokumentas derinamas Teritorijų planavimo komisijoje; jį derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

20. Kiti reikalavimai: Trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengėjui. Brėžiniai rengiami Lietuvos 1994 metų koordinačių sistemoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 936 „Dėl Lietuvos geodezinių koordinačių sistemos įvedimo“, ant naujausio georeferencinių duomenų rinkinio GDR10LT ir skaitmeninio rastrinio ortofotografinio žemėlapio; specialiojo teritorijų planavimo dokumentai M 1:500-M 1:2 000 rengiami ant ne senesnio kaip 3 metų skaitmeninio topografinio plano (atitinkamu masteliu). Specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengėjas gali parinkti ir kitą brėžinių mastelį, tačiau visa brėžiniuose pateikiama informacija turi būti aiški ir įskaitoma. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentą sudaro aiškinamasis raštas, brėžiniai ir planavimo procedūrų dokumentai, išvardyti Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 3-334-(E)/D1-672 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 3-453/d1-549 „Dėl Susisiekimo komunikacijų specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, 37 punkte. Projektas rengiamas 3 egz. (originalas ir 2 patvirtintos kopijos), pateikiant 3 egz. kompiuterinių laikmenų. Kompiuterinė laikmena turi būti parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1009 „Dėl Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatais. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta:

Miesto plėtros departamento direktorius Mindaugas Pakalnis

scemą žiūrėti čia