Parengtas Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas dėl leidimo koreguoti 1,47 ha sklypo Gilužių k. dataliojo plano sklype Nr.5 sprendinius Inicjavimo pagrindu

Projektas Tarandė

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI 1,47 HA SKLYPO GILUŽIŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 5 SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2016 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1, 318.4.5.2 ir 318.4.5.1.1 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 30-578 „Dėl 1,47 ha sklypo Gilužių kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtino detaliojo plano (reg. Nr. 2583) sklypo Nr. 5, pertvarkyto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 30-3481 „Dėl sklypo Gelgiškių g. 33 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo, sklypų (kadastro Nr. 0101/0171:1817, Nr. 0101/0171:1793, Nr. 0101/0171:1771, Nr. 0101/0171:1511, Nr. 0101/0171:1172, Nr. 0101/0171:1003, Nr. 0101/0171:999, Nr. 0101/0171:894, Nr. 0101/0171:708, Nr. 0101/0171:1004, Nr. 0101/0171:895, Nr. 0101/0171:1005, Nr. 0101/0171:896, Nr. 0101/0171:710, Nr. 0101/0171:709, Nr. 0101/0171:553, Nr. 0101/0171:552, Nr. 0101/0171:551) sprendinius inicijavimo pagrindu, nustatant teritorijos naudojimo reglamentus.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Rengė: Miesto plėtros departamento

Teritorijų planavimo skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio

vyr. specialistė A. Tiškevičienė, 211 2752

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

Administracijos direktoriaus pavaduotojo

2016 m._______________d.

įsakymu Nr.

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: žemės sklypai: Kadastro Nr. 0101/0171:1817, Nr. 0101/0171:1793, Nr. 0101/0171:1771, Nr. 0101/0171:1511, Nr. 0101/0171:1172, Nr. 0101/0171:1003, Nr. 0101/0171:999, Nr. 0101/0171:894, Nr. 0101/0171:708, Nr. 0101/0171:1004, Nr. 0101/0171:895, Nr. 0101/0171:1005, Nr. 0101/0171:896, Nr. 0101/0171:710, Nr. 0101/0171:709, Nr. 0101/0171:553, Nr. 0101/0171:552 ir Nr. 0101/0171:551, Gegeliškių gatvė Pašilaičių seniūnija, Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 11093 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: Helena Česlauskienė, Aleksandr Romankevič, MB „ Lendor estate“

5. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.

6. Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 30-578 „Dėl 1,47 ha sklypo Gilužių kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtino detaliojo plano (reg. Nr. 2583) sklypo Nr. 5 (kadastro Nr. 0101/0171:1817, Nr. 0101/0171:1793, Nr. 0101/0171:1771, Nr. 0101/0171:1511, Nr. 0101/0171:1172, Nr. 0101/0171:1003, Nr. 0101/0171:999, Nr. 0101/0171:894, Nr. 0101/0171:708, Nr. 0101/0171:1004, Nr. 0101/0171:895, Nr. 0101/0171:1005, Nr. 0101/0171:896, Nr. 0101/0171:710, Nr. 0101/0171:709, Nr. 0101/0171:553, Nr. 0101/0171:552 ir Nr. 0101/0171:551) sprendinius inicijavimo pagrindu, sudalyti sklypą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

7. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

8. Papildomi planavimo reglamentai: nereikalingi.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

10. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

13. Koncepcijos rengimas: nerengiama.

14. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų.

16. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta: Savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Teritorijų planavimo skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio

vyr. specialistė A. Tiškevičienė, 211 2752