Parengtas Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas dėl leidimo koreguoti sklypų Bajorų gyv. detaliojo plano sklype Nr.8 sprendinius

projektas svarstyklių g. 11VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS


DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPŲ BAJORŲ GYVENVIETĖJE

detaliojo plano SKLYPO NR. 8 SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

2016 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 318.1, 318.4.5.1.2 ir 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u inicijuoti sklypų Bajorų gyvenvietėje detaliojo plano (reg. Nr. 1907), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 30-749 ,,Dėl sklypų Bajorų gyvenvietėje detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 8 (kadastro Nr. 0101/0100:232), pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 30-2541 ,,Dėl sklypo Svarstyklių g. 11 plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“, sprendinių koregavimą, keičiant statybos zoną ir ribą, sklypo užstatymo tankį bei servitutą.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Rengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė

Valdonė Gavorskienė, 211 2519

PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojas

2016 m. ____________________d.

įsakymu Nr.

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Žemės sklypas Nr. 8 (kadastro Nr. 0101/0100:232), Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,1307 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo pagrindas: Sklypo savininkų prašymas.

5. Planavimo uždaviniai: atlikti Sklypų Bajorų gyvenvietėje detaliojo plano (reg. Nr. 1907), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 30-749 ,,Dėl sklypų Bajorų gyvenvietėje detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 8 (kadastro Nr. 0101/0100:232), pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 30-2541 ,,Dėl sklypo Svarstyklių g. 11 plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“, sprendinių koregavimą, keičiant statybos zoną ir ribą, sklypo užstatymo tankį bei servitutą.

6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

15. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, naudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta: Vilniaus miesto savivaldybės

Miesto vyriausiasis architektas,

Miesto plėtros departamento direktorius Mindaugas Pakalnis

Rengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė

Valdonė Gavorskienė, 211 2519

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ĮSAKYMO PROJEKTAS

,,DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPŲ BAJORŲ GYVENVIETĖJE

detaliojo plano SKLYPO NR. 8 SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016-09-26

1. Parengto teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai:

Atsižvelgiant į žemės sklypų savininkų: L. Šnarės ir R. Šnaro prašymą, rengiamas įsakymo projektas dėl leidimo inicijuoti Sklypų Bajorų gyvenvietėje detaliojo plano (reg. Nr. 1907), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 30-749 ,,Dėl sklypų Bajorų gyvenvietėje detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 8 (kadastro Nr. 0101/0100:232), pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 30-2541 ,,Dėl sklypo Svarstyklių g. 11 plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“, sprendinių koregavimą, keičiant statybos zoną ir ribą, sklypo užstatymo tankį bei servitutą.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu; Vilniaus miesto bendruoju planu, Reg. Nr. 1881, Sklypų Bajorų gyvenvietėje detaliuoju planu, Reg. Nr. 1907.

3. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais

Projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

5. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai

Nereikalingi.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti

Detalųjį planą finansuoja sklypo savininkai.

7. Teisės akto projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

Negauta.

8. Teisės akto projekto iniciatoriai: institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai

Fiziniai asmenys: Lina Šnarė ir Robertas Šnaras.

9. Teisės akto projekto autoriai (rengėjai)

Miesto vakarinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė Valdonė Gavorskienė

9. Priimto teisės akto naudos Vilniaus visuomenei.

Teritorija sutvarkoma architektūriniu, urbanistiniu požiūriu.

Miesto vakarinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė Valdonė Gavorskienė

PRIDEDAMA:

  1. VMSA MPD DPMPK 2016-09-21 protokolas Nr. A17-1374/16(2.1.13-MP) – 3 lapai, 1 egz.
  2. Prašymo kopija – 1 lapas, 1 egz.
  3. Ištrauka iš miesto schemos su sklypų ribomis M 1:1000, 1 lapas, 1 egz.
  4. Ištrauka iš miesto schemos su detaliojo plano sprendiniais M 1:1000, 1 lapas, 1 egz.

6. Ištauka iš Vilniaus miesto bendrojo plano M 1:25000, 1 lapas, 1egz.

Miesto vakarinės teritorijos poskyrio vedėja Danutė Eidukonytė