Parengtas Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių koreguoto detaliojo plano sprendinius

PROJEKTAS OZO KALVARIJŲ

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS TARP OZO, KALVARIJŲ,

ŠIAURINĖS IR GELEŽINIO VILKO GATVIŲ DETALIOJO PLANO, PAKOREGUOTO SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0021:502), ESANČIO TERITORIJOJE TARP OZO, KALVARIJŲ, ŠIAURINĖS IR GELEŽINIO VILKO GATVIŲ SANKIRTOS, DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMU, SKLYPO 1/6 IR 1/8 DALIŲ SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2016 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 318.1 ir 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 1-754 ,,Dėl teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano (reg. Nr. 1560), pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 30-310 ,,Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0021:502), esančio teritorijoje tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių sankirtos, detaliojo plano sprendinių koregavimo tvirtinimo“ patvirtintu sklypo (kadastro Nr. 0101/0021:502), esančio teritorijoje tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių sankirtos, detaliojo plano sprendinių koregavimu (reg. Nr. 74925), sprendinius inicijavimo pagrindu, patikslinant sklypo 1/6 dalies leistiną pastatų aukštį vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir sklypo 1/8 dalyje papildomai numatant rekreacinės teritorijos (R) naudojimo būdą.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Rengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė

Valdonė Gavorskienė, 211 2519

PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojas

2016 m. ____________________d.

įsakymu Nr.

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA

DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Žemės sklypas – Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių sankirta (kadastro Nr. 0101/0021:502), Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 60.6356 ha (koreguojama 4,9034 ha).

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo pagrindas: UAB ,,Vilniaus pramogų parkas“ prašymas.

5. Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 1-754 ,,Dėl teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano (reg. Nr. 1560), pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 30-310 ,,Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0021:502), esančio teritorijoje tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių sankirtos, detaliojo plano sprendinių koregavimo tvirtinimo“ patvirtintu sklypo (kadastro Nr. 0101/0021:502), esančio teritorijoje tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių sankirtos, detaliojo plano sprendinių koregavimu (reg. Nr. 74925), sprendinius inicijavimo pagrindu, patikslinant sklypo 1/6 dalies leistiną pastatų aukštį vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir sklypo 1/8 dalyje papildomai numatant rekreacinės teritorijos (R) naudojimo būdą.

6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

15. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, naudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta: Vilniaus miesto savivaldybės

Miesto vyriausiasis architektas,

Miesto plėtros departamento direktorius Mindaugas Pakalnis

Rengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė

Valdonė Gavorskienė, 211 2519

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ĮSAKYMO PROJEKTAS

,,DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS TARP OZO, KALVARIJŲ,

ŠIAURINĖS IR GELEŽINIO VILKO GATVIŲ DETALIOJO PLANO, PAKOREGUOTO SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0021:502), ESANČIO TERITORIJOJE TARP OZO, KALVARIJŲ, ŠIAURINĖS IR GELEŽINIO VILKO GATVIŲ SANKIRTOS, DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMU, SKLYPO 1/6 IR 1/8 DALIŲ SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016-10-03

1. Parengto teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai:

Atsižvelgiant į uždarosios akcinės bendrovės ,,Vilniaus pramogų parkas“ prašymą, rengiamas įsakymo projektas dėl leidimo koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 1-754 ,,Dėl teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano (reg. Nr. 1560), pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 30-310 ,,Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0021:502), esančio teritorijoje tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių sankirtos, detaliojo plano sprendinių koregavimo tvirtinimo“ patvirtintu sklypo (kadastro Nr. 0101/0021:502), esančio teritorijoje tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių sankirtos, detaliojo plano sprendinių koregavimu (reg. Nr. 74925), sprendinius inicijavimo pagrindu, patikslinant sklypo 1/6 dalies leistiną pastatų aukštį vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir sklypo 1/8 dalyje papildomai numatant rekreacinės teritorijos (R) naudojimo būdą.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu; Vilniaus miesto bendruoju planu, reg. Nr. 1881, Teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliuoju planu, reg. 1560, Sklypo (kadastro Nr. 0101/0021:502), esančio teritorijoje tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių sankirtos, detaliojo plano sprendinių koregavimu, reg. Nr. 74925.

3. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais

Projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

5. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai

Nereikalingi.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti

Detalųjį planą finansuoja sklypo dalies naudotojai.

7. Teisės akto projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

Negauta.

8. Teisės akto projekto iniciatoriai: institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai

UAB ,,Vilniaus pramogų parkas“.

9. Teisės akto projekto autoriai (rengėjai)

Miesto vakarinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė Valdonė Gavorskienė

9. Priimto teisės akto naudos Vilniaus visuomenei.

Racionaliai urbanizuojama teritorija, darniai vykdoma teritorijos plėtra.

Miesto vakarinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė Valdonė Gavorskienė

PRIDEDAMA:

1. VMSA MPD DPMPK 2016-09-21 protokolas Nr. A17-1374/16(2.1.13-MP) – 3 lapai, 1 egz.

2. Prašymo kopija – 1 lapas, 1 egz.

3. Ištrauka iš miesto schemos su sklypų ribomis M 1:5500, 1 lapas, 1 egz.

4. Ištrauka iš miesto schemos su detaliojo plano sprendiniais M 1:15500, 1 lapas, 1 egz.

6. Ištauka iš Vilniaus miesto bendrojo plano M 1:25000, 1 lapas, 1egz.

Miesto vakarinės teritorijos posk