Parengtas Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas koreguoti teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio ir teritorijos prie Vilniaus miesto vakarinės greito eismo gatvės detaliųjų planų sprendinius teritorijoje prie Šešuolių, Sidaronių ir Mozūriškių gatvių

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE ŠEŠUOLIŲ, SIDARONIŲ, MOZŪRIŠKIŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO RENGIMO KOREGUOJANT TERITORIJOS PRIE SENOSIOS PILAITĖS KELIO DETALIOJO PLANO IR TERITORIJOS PRIE VILNIAUS MIESTO VAKARINĖS GREITO EISMO GATVĖS DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS

 

2018 m. liepos       d. Nr. A30-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, 28 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.4.5.1.2, 318.4.5.2,
318.4.5.3, 319.1 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:

  1. O r g a n i z u o j u apie 14 (keturiolikos) ha ploto PlanTeritorijos+schema Programa-180705 (schema pridedama) detaliojo plano rengimą koreguojant Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. 560 „Dėl teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliojo plano (registro Nr. T00054747) ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. 1-856 „Dėl teritorijos prie Vilniaus miesto vakarinės greito eismo gatvės detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos prie Vilniaus miesto vakarinės greito eismo gatvės detaliojo plano (registro Nr. T00057834) sprendinius.
  2. N u s t a t a u, kad detaliojo plano rengimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (registro Nr. T00056038) sprendiniais pakeisti koreguojamais detaliaisiais planais suformuotų žemės sklypų ribas, plotus ir nustatyti (pakeisti) žemės naudojimo būdus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus, planuojamoje teritorijoje suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą, suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdo sklypą ir numatyti šio sklypo paėmimą visuomenės poreikiams, kartu parengti visuomenės poreikiams reikalingam konkrečiam objektui statyti (įrengti) konkrečios vietos ir ploto motyvuotą pagrindimą bei konkrečių žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams būtinumo pagrindimą, paremtą sąnaudų ir naudos analize bei visuomeninės naudos, efektyvumo ir racionalumo principais.
  3. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

PlanTeritorijos+schemaPrograma-180705