Parengtas Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas koreguoti Žvėryno rajono detaliojo plano (registro Nr. T00054568) sprendinius sklype A. Mickevičiaus g. 6 (kadastrinis Nr. 0101/0053:16) inicijavimo pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽVĖRYNO RAJONO DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE ADOMO MICKEVIČIAUS G. 6 INICIJAVIMO PAGRINDU

2018 m.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. sprendimu
Nr. 82V patvirtinto Žvėryno rajono detaliojo plano (registro Nr. T00054568) sprendinių koregavimą sklype A. Mickevičiaus g. 6 (kadastrinis Nr. 0101/0053:16) inicijavimo pagrindu: nekeičiant sklypo A. Mickevičiaus g. 6 ribų, ploto ir paskirties pakeisti žemės naudojimo būdą iš mažaaukščių namų statybos teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijų naudojimo būdą ir nustatyti užstatymo intensyvumą, tankį, pastatų aukštį, aukštų skaičių bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro Nr. 1881) nustatytų užstatymo reglamentų.
2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

 

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA
DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas Žvėryno rajono detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Adomo Mickevičiaus g. 6 (kadastrinis Nr. 0101/0053:16) inicijavimo pagrindu.
2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: 0,0645 ha sklypas Adomo
Mickevičiaus g. 6 (kadastrinis Nr. 0101/0053:16), Žvėryno seniūnija, Vilnius (žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – mažaaukščių namų statybos teritorijos).
3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
4. Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.
5. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus 2018-07-27 prašymas Nr. A50-24778/18.
6. Detaliojo plano rengėjas: planavimo iniciatorius pasirinkimu.
7. Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. sprendimu
Nr. 82V patvirtinto Žvėryno rajono detaliojo plano (reg. Nr. T00054568) sprendinių koregavimą sklype Adomo Mickevičiaus g. 6 (kadastrinis Nr. 0101/0053:16) inicijavimo pagrindu, nekeičiant sklypo Adomo Mickevičiaus g. 6 ribų, ploto ir paskirties, koreguoti žemės naudojimo būdą iš mažaaukščių namų statybos teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijų naudojimo būdą ir nustatyti užstatymo intensyvumą, tankį, pastatų aukštį, aukštų skaičių bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus, neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (reg. Nr. 1881) nustatytų užstatymo reglamentų.
8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
9. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas.
10. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
11. SPAV reikalingumas: nerengiama.
12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
13. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
14. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
15. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
16. Viešumo užtikrinimas: planavimo organizatorius ir iniciatorius vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.
18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta : Miesto plėtros departamento direktoriaus
pavaduotojas Aurelijus Stapulionis