Parengtas Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projekktas dėl leidimo keisti sklypo Ukmergės gatvės ir perspektyvinės Šiaurinės magistralės sankryžoje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu

Projektas Ukmergės 363

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

Dėl leidimo keisti sklypo Ukmergės gatvės ir perspektyvinės Šiaurinės magistralės sankryžoje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu

2017 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 4 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 313 punktu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u keisti Vilniaus miesto valdybos 2000 m. lapkričio 2 d. sprendimu Nr. 2095V „Dėl sklypo Ukmergės gatvės ir perspektyvinės Šiaurinės magistralės sankryžoje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 672) sprendinius inicijavimo pagrindu, nustatant žemės naudojimo būdus – komercinės paskirties objektų teritorijos (K), daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2), susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2) ir visuomeninės paskirties teritorijos (V), bei sklypo naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Miesto vakarinės teritorijos poskyrio

vyr. specialistė V. Gavorskienė, 211 2519
PATVIRTINTA

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2017 m. ____________________d.

įsakymu Nr.

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Sklypas Ukmergės g. 393 (kadastro Nr. 0101/0100:967), Fabijoniškių seniūnijoje, Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,8600ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: uždaroji akcinė bendrovė ,,Baltijos parkai“.

5. Planavimo pagrindas: prašymas inicijuoti teritorijos detaliojo planavimo procesą.

6. Planavimo uždaviniai: keisti Vilniaus miesto valdybos 2000 m. lapkričio 2 d. sprendimu Nr. 2095V „Dėl sklypo Ukmergės gatvės ir perspektyvinės Šiaurinės magistralės sankryžoje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 672) sprendinius inicijavimo pagrindu, nustatant žemės naudojimo būdus – komercinės paskirties objektų teritorijos (K), daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2), susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2) ir visuomeninės paskirties teritorijos (V), bei sklypo naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

7. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatant gyvenamąjį (GG) naudojimo tipą – atlikti triukšmo lygio skaičiavimus.

8. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, servitutai, automobilių stovėjimo vietų išdėstymas.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

10. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

13. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

14. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

16. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, naudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Departamento direktorius,

Savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Miesto vakarinės teritorijos poskyrio

vyr. specialistė V. Gavorskienė, 211 2519