Parengtas Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl apie 37 ha teritorijos tarp Plikakalnio, Skaisgirio, J. Vaičiūnaitės ir Jaunystės gatvių detaliojo plano rengimo organizavimo“

Informuojame, kad yra parengtas Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl apie 37 ha teritorijos tarp Plikakalnio, Skaisgirio, J. Vaičiūnaitės ir Jaunystės gatvių detaliojo plano rengimo organizavimo“

Planavimo iniciatorius – Vilniaus m. savivaldybės administracija Konstitucijos pr. 3 Vilnius.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. e.vicemeras@vilnius.lt, www.vilnius.lt.
Planavimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, teritorijos prie Plikakalnio, J. Vaičiūnaitės, Jaunystės ir Vėjo gatvių konceptualiosios dalies, patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 4 d. sprendimu Nr. 1-517, teritorijos tarp Plikakalnio gatvės ir valstybinio miško konceptualiosios dalies, patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 4 d. sprendimu Nr. 1-518, teritorijos tarp Degučių, Plikakalnio, Vėjo ir Jaunystės gatvių detaliojo plano konceptualiosios dalies, patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. 1-863, metmenimis, detalizuoti nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą suplanuojant susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų tinklą, numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai ir funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;

Pasiūlymų teikimas: Su sprendimo dėl detaliojo plano rengimo projektu ir programa galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, adresu: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius 415 kab. (Kontaktinis asmuo Rimantas Mockus, tel. 8 5 211 2641).

Projektas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS administracijos

direktoriaus PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS TARP PLIKAKALNIO, SKAIZGIRIO, J. VAIČIŪNAITĖS IR JAUNYSTĖS GATVIŲ DETALIOJO PLANO rengimo organizavimo

2016 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.16 punktu:

1. O r g a n i z u o j u apie 37 (trisdešimt septynių) ha teritorijos tarp Plikakalnio, Skaisgirio, J. Vaičiūnaitės ir Jaunystės gatvių detaliojo plano rengimą (schema pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. detaliojo plano rengimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, teritorijos prie Plikakalnio, J. Vaičiūnaitės, Jaunystės ir Vėjo gatvių konceptualiosios dalies, patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 4 d. sprendimu Nr. 1-517, teritorijos tarp Plikakalnio gatvės ir valstybinio miško konceptualiosios dalies, patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 4 d. sprendimu
Nr. 1-518, teritorijos tarp Degučių, Plikakalnio, Vėjo ir Jaunystės gatvių detaliojo plano konceptualiosios dalies, patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. 1-863, metmenimis, detalizuoti nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą suplanuojant susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų tinklą, numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai ir funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;

2.2. už šio įsakymo viešinimą yra atsakingas Miesto plėtros departamentas.

3. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).
PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės administracijos

direktoriaus pavaduotojo

2017 m. ____________________d.

įsakymu Nr.

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: teritorija tarp Plikakalnio, Skaisgirio, Vaičiūnaitės ir Jaunystės gatvių Panerių seniūnijoje, Vilniuje.

2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 37,0 ha.

3. Planavimo organizatorius:Vilniaus m. savivaldybės administracija Konstitucijos pr. 3 Vilnius

4. Rengėjas SĮ „Vilniaus planas“

5. Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės mero pasitarimo miesto plėtros departamento klausimais 2016-11-08 protokolas Nr.28-624/16(1.2.13-T1) darbotvarkės 2 punktas. 6. Planavimo uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, teritorijos prie Plikakalnio, J. Vaičiūnaitės, Jaunystės ir Vėjo gatvių konceptualiosios dalies, patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 4 d. sprendimu Nr. 1-517, teritorijos tarp Plikakalnio gatvės ir valstybinio miško konceptualiosios dalies, patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 4 d. sprendimu Nr. 1-518, teritorijos tarp Degučių, Plikakalnio, Vėjo ir Jaunystės gatvių detaliojo plano konceptualiosios dalies, patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. 1-863, metmenimis, detalizuoti nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą suplanuojant susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų tinklą, numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai ir funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;

7. Papildomi planavimo uždaviniai: suformuoti bendro naudojimo teritorijas, inžinerinės infrastruktūros sklypus, nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus.

8. Papildomi reglamentai: teritorijos viešųjų erdvių susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymas, servitutai.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

10. SPAV reikalingumas: neprivalomas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo keitimo proceso etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai 13. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

14. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

16. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, naudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.


Suderinta: Miesto vyriausias architektas

Miesto plėtros departamento direktorius Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas

Rimantas Mockus, 2641