Parengtas Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas dėl „Dėl teritorijos prie Ozo ir Kernavės gatvių sankirtos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2182) sklypo Nr. 3 sprendinių koregavimo

Projektas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE OZO IR KERNAVĖS GATVIŲ SANKIRTOS DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 3 SPRENDINIUS

2016 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 punktais bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.16 punktu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 12 d. sprendimu Nr. 1-676 „Dėl teritorijos prie Ozo ir Kernavės gatvių sankirtos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2182) sklypo Nr. 3 sprendinius, keičiant sklypo naudojimo būdą iš komercinių objektų teritorijos (K) į susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos (I1) ir nustatant kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2016 m._______________d.

įsakymu Nr.

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas teritorijos prie Ozo ir Kernavės gatvių sankirtos detaliojo plano sklypo Nr. 3 sprendinių koregavimas.

2. Planuojamos teritorijos adresas teritorijos prie Ozo ir Kernavės gatvių sankirtos detaliojo plano sklypas Nr. 3, Šnipiškių seniūnija, Vilnius.

3. Planuojamos teritorijos plotas apie 0,1840 ha.

4. Planavimo organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

5. Planavimo pagrindas 2016-07-28 pasitarimo pas Mero pavaduotoją protokolas Nr. 28-445/16(1.2.13-T1).

6. Planavimo uždaviniai koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 12 d. sprendimu Nr. 1-676 „Dėl teritorijos prie Ozo ir Kernavės gatvių sankirtos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2182) sklypo Nr. 3 sprendinius, keičiant sklypo naudojimo būdą iš komercinių objektų teritorijos (K) į susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos (I1) ir nustatant kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

7. Papildomi planavimo uždaviniai numatyti funkcinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

8. Papildomi planavimo reglamentai susisiekimo komunikacijų išdėstymas, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas.

9. Tyrimai ir galimybių studijos nereikalingos.

10. SPAV reikalingumas neprivalomas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo etapai parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

13. Koncepcijos rengimas nerengiama.

14. Sprendinių profesinis vertinimas nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų.

16. Planavimo terminai 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

17. Derinimo procedūra detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

18. Kiti reikalavimai trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis). Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta: Savivaldybės vyriausiasis architektas,

Departamento direktorius Mindaugas Pakalnis

Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio vedėja

Danutė Eidukonytė