Parengtas Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas dėl leidimo incijuoti apie 19,5 ha teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano sklypo Nr.48 sprendinių koregavimą

Projektas k. nr. 0101/0101:1146

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS administracijos

direktoriaus pavaduotojas

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI APIE 19,5 HA TERITORIJOS buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano SKLYPO NR. 48

SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

2016 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 318.1 ir 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu bei atsižvelgdama į 2016 m. lapkričio 3 d. prašymą Nr. A50-37405/16 nutraukti inicijavimo sutartį:

1. L e i d ž i u inicijuoti apie 19,5 ha teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano (reg. Nr. 3830), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. 1-1613 ,,Dėl apie 19,5 ha teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 48 (kadastro Nr. 0101/0101:1146), pažymėto pridedamoje schemoje, sprendinių koregavimą, papildomai nustatant vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1) naudojimo būdą bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

3. L a i k a u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. gegužės 30 d. įsakymą Nr. A30-1549 ,,Dėl leidimo inicijuoti apie 19,5 ha teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano sklypo Nr. 48 sprendinių koregavimą“.

4. P a v e d u Miesto plėtros departamento direktoriui organizuoti 2016 m. liepos 21 d. teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties Nr. A72-1192/16(3.1.36-TD2) nutraukimą ir naujos teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties sudarymą.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Rengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Miesto vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė

Valdonė Gavorskienė, 211 2519

PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojas

2016 m. ____________________d.

įsakymu Nr.

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Žemės sklypas Nr. 48 (kadastro Nr. 0101/0101:1146), Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 1.3623 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo pagrindas: juridinių ir fizinių asmenų prašymas.

5. Planavimo uždaviniai: atlikti apie 19,5 ha teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano (reg. Nr. 3830), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. 1-1613 ,,Dėl apie 19,5 ha teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 48 (kadastro Nr. 0101/0101:1146) sprendinių koregavimą, papildomai nustatant vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1) naudojimo būdą bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymas, servitutai.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

15. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta: Vilniaus miesto savivaldybės

Miesto vyriausiasis architektas,

Miesto plėtros departamento direktorius Mindaugas Pakalnis

Teritorijų planavimo skyriaus

Miesto rytinės teritorijos vyr. specialistė

V. Gavorskienė, 211 2519

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ĮSAKYMO PROJEKTAS

,,DĖL LEIDIMO INICIJUOTI APIE 19,5 HA TERITORIJOS buvusiame didžiųjų gulbinų kaime detaliojo plano SKLYPO NR. 48

SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016-10-20

1. Parengto teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai:

Atsižvelgiant į žemės sklypo savininkų prašymą, rengiamas įsakymo projektas dėl leidimo inicijuoti apie 19,5 ha teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano (reg. Nr. 3830), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. 1-1613 ,,Dėl apie 19,5 ha teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 48 (kadastro Nr. 0101/0101:1146) sprendinių koregavimą, papildomai nustatant vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1) naudojimo būdą bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu; Vilniaus miesto bendruoju planu iki 2015 m. reg. Nr. 1881, Apie 19,5 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliuoju planu, reg. Nr. 3830.

3. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais

Projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

5. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai

Nereikalingi.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti

Detalųjį planą finansuoja sklypo savininkai.

7. Teisės akto projekto iniciatoriai: institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai

Juridinis ir fiziniai asmenys.

8. Teisės akto projekto autoriai (rengėjai)

Miesto vakarinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė Valdonė Gavorskienė

9. Priimto teisės akto naudos Vilniaus visuomenei.

Teritorija sutvarkoma architektūriniu, urbanistiniu požiūriu.

Miesto vakarinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė Valdonė Gavorskienė

PRIDEDAMA:

  1. VMSA MPD DPMPK 2016-10-10 protokolas Nr. A17-1477/16(2.1.13-MP) – 3 lapai, 1 egz.
  2. Prašymo kopija – 1 lapas, 1 egz.
  3. Ištrauka iš miesto schemos su sklypų ribomis M 1:3000, 1 lapas, 6 egz.
  4. Ištrauka iš miesto schemos su detaliojo plano sprendiniais M 1:3000, 1 lapas, 1 egz.

6. Ištauka iš Vilniaus miesto bendrojo plano M 1:25000, 1 lapas, 1egz.

Miesto vakarinės teritorijos poskyrio vedėja Danutė Eidukonytė