Parengtas Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas Dėl leidimo inicijuoti sklypo Titnago g.78 detaliojo plano sprendinių koregavimą

Projektas Paneriškių 5G, 5H, 5J, 5F, 5K, 5R 5S 5N

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS administracijos

direktoriaus pavaduotojas

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO TITNAGO G. 78 DETALIOJO PLANO

SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

2016 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 318.1 , 318.4.5.1.2 ir 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u inicijuoti sklypo Titnago g. 78 detaliojo plano (reg. Nr. 2817), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. 1-229 ,,Dėl sklypo Titnago g. 78 detaliojo plano tvirtinimo“, sklypų Paneriškių g. 5G, 5H, 5J, 5F, 5K, 5R, 5S ir 5N (kadastro Nr. 0101/0167:249, Nr. 0101/0167:252, Nr. 0101/0167:262, Nr. 0101/0167:266,
Nr. 0101/0167:259, Nr. 0101/0167:256, Nr. 0101/0167:257 ir Nr. 0101/0067:261), pažymėtų pridedamoje schemoje, sprendinių koregavimą, keičiant užstatymo reglamentus, sklypuose Paneriškių g. 5G, 5J, 5R, 5N ir 5E servitutus, o sklypuose Paneriškių g. 5G, 5H, 5J, 5F ir sklypų ribas.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Rengė:

Teritorijų planavimo skyriaus

Miesto rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas

Rimantas Mockus, tel. 211 2641

PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojas

2016 m. ____________________d.

įsakymu Nr.

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo dokumentui rengti

1. Planuojamos teritorijos adresas: Žemės sklypai Paneriškių g. 5G, 5H, 5J, 5F, 5K, 5R, 5S ir 5N (kadastro Nr. 0101/0167:249, Nr. 0101/0167:252, Nr. 0101/0167:262, Nr. 0101/0167:266 Nr. 0101/0167:259, Nr. 0101/0167:256, Nr. 0101/0167:257 ir Nr. 0101/0167:261), Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 2,66 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo pagrindas: UAB ,,VM Valda“ prašymas 2016-05-02.

5. Planavimo uždaviniai: atlikti sklypo Titnago g. 78 detaliojo plano (reg. Nr. 2817), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. 1-229 ,,Dėl sklypo Titnago g. 78 detaliojo plano tvirtinimo“, sklypų Paneriškių g. 5G, 5H, 5J, 5F, 5K, 5R, 5S ir 5N (kadastro Nr. 0101/0167:249, Nr. 0101/0167:252, Nr. 0101/0167:262, Nr. 0101/0167:266, Nr. 0101/0167:259, Nr. 0101/0167:256, Nr. 0101/0167:257 ir Nr. 0101/0167:261), pažymėtų pridedamoje schemoje, sprendinių koregavimą, keičiant užstatymo reglamentus, sklypuose Paneriškių g. 5G, 5J, 5R, 5N ir 5E servitutus, o sklypuose Paneriškių g. 5G, 5H, 5J, 5F ir ribas.

6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymas, servitutai.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

15. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartyje.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta: Miesto vyriausias architektas

Miesto plėtros departamento direktorius Mindaugas Pakalnis

Teritorijų planavimo skyriaus

Miesto rytinės teritorijos vyr. specialistas

Rimantas Mockus tel. 211 2641

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ĮSAKYMO PROJEKTAS

,, DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO TITNAGO G. 78 DETALIOJO PLANO

SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016-05-06

1. Parengto teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai:

Vadovaujantis žemės sklypų nuomininkų: uždarosios akcinės bendrovės ,,VM Valda“ prašymu, rengiamas įsakymo projektas dėl leidimo inicijuoti sklypo Titnago g. 78 detaliojo plano (reg. Nr. 2817), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. 1-229 ,,Dėl sklypo Titnago g. 78 detaliojo plano tvirtinimo“, sklypų Paneriškių g. 5G, 5H, 5J, 5F, 5K, 5R, 5S ir 5N (kadastro Nr. 0101/0167:249, Nr. 0101/0167:252, Nr. 0101/0167:262, Nr. 0101/0167:266, Nr. 0101/0167:259, Nr. 0101/0167:256, Nr. 0101/0167:257 ir Nr. 0101/0167:261), pažymėtų pridedamoje schemoje, sprendinių koregavimą, keičiant užstatymo reglamentus, sklypuose Paneriškių g. 5G, 5J, 5R, 5N ir 5E servitutus, o sklypuose Paneriškių g. 5G, 5H, 5J, 5F ir ribas. Sklypai yra Panerių seniūnijoje, Vilniaus miesto bendrajame plane pažymėtoje verslo, gamybos ir pramonės teritorijos funkcinėje zonoje.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu; Vilniaus miesto bendruoju planu iki 2015 m. reg. Nr. 1881, sklypo Titnago g. 78 detaliuoju planu (reg. Nr. 2817)

3. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais

Projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

5. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai

Nereikalingi.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti

Detalųjį planą finansuoja sklypų nuomininkai.

7. Teisės akto projekto iniciatoriai: institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai

Nuomininkai UAB ,,VM Valda“. Direktorius Viačeslav Demčenkov Šmakov.

8. Teisės akto projekto autoriai (rengėjai)

Miesto rytinės teritorijos poskyrio vyriausiasis specialistas Rimantas Mockus.

9. Priimto teisės akto naudos Vilniaus visuomenei.

Teritorija sutvarkoma architektūriniu, urbanistiniu požiūriu, atsiranda daugiau darbo vietų.

10. Teisės akto projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados. Negauta.

PRIDEDAMA:

VMSA MPD DPMPK 2016-05-05 protokolas Nr. A17-746/16(2.1.13-MP) -2 lapai, 1 egz.

  1. Prašymo kopija, 1 lapas, 1 egz.
  2. Planavimo darbų programa detaliojo planavimo doumentui rengti, 1 lapas 5 egz.
  3. Ištrauka iš miesto schemos su sklypų ribomis, 1 lapas, 5 egz.
  4. Detaliojo plano korektūros schema, 1 lapas, 1 egz.

6. Ištauka iš Vilniaus miesto bendrojo plano M 1:25000, 1 lapas, 1egz.

7. Tarybos sprendimo „Dėl sklypo Titnago g. 78 detaliojo plano tvirtinimo“ kopija 1 lapas

8. Patvirtinto Titnago g. 78 detaliojo plano pagrindinioo brėžinio kopija 1 lapas, 1 egz.

Miesto rytinės teritorijos poskyrio vedėjas Vytautas Kondratas