Parengtas Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas Dėl leidimo inicijuoti sklypų (kad. Nr. 0101/0133:5021 ir 0101/0133:5022) Kryžiokų k. detaliojo plano sklypo Nr. 8 sprendinių koregavimą

Projektas k. nr. 0101/0133:5034

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS administracijos

direktoriaus pavaduotojas

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0133:5021 IR

NR. 0101/0133:5022) KRYŽIOKŲ KAIME detaliojo plano SKLYPO NR. 8

SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

2016 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 318.1 ir 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u inicijuoti sklypų (kadastro Nr. 0101/0133:5021 ir Nr. 0101/0133:5022) Kryžiokų kaime detaliojo plano (reg. Nr. 1575), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 30-409 ,,Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0133:5021 ir Nr. 0101/0133:5022) Kryžiokų kaime, Vilniuje, detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sklypo Nr. 8 (kadastro Nr. 0101/0133:5034) sprendinių koregavimą padalijant sklypą, pakeičiant žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą ir miškų ūkio paskirtis, žemės ūkio naudojimo būdą (Z5) į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1) ir rekreacinių miškų (M2) naudojimo būdus.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Rengė:

Teritorijų planavimo skyriaus

Miesto vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė

Valdonė Gavorskienė, 211 2519

PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojas

2016 m. ____________________d.

įsakymu Nr.

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Žemės sklypas Nr. 8 (kadastro Nr. 0101/0133:5034), Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 2.2870 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo pagrindas: Sklypo savininkų prašymas.

5. Planavimo uždaviniai: atlikti sklypų (kadastro Nr. 0101/0133:5021 ir Nr. 0101/0133:5022) Kryžiokų kaime detaliojo plano (reg. Nr. 1575), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 30-409 ,,Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0133:5021 ir Nr. 0101/0133:5022) Kryžiokų kaime, Vilniuje, detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sklypo Nr. 8 (kadastro Nr. 0101/0133:5034) sprendinių koregavimą padalijant sklypą, pakeičiant žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą ir miškų ūkio paskirtis, žemės ūkio naudojimo būdą (Z5) į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1) ir rekreacinių miškų (M2) naudojimo būdus.

6. Papildomi planavimo uždaviniai: išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.

7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymas, servitutai.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

15. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartyje.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta: Vilniaus miesto savivaldybės

Miesto vyriausiasis architektas,

Miesto plėtros departamento direktorius Mindaugas Pakalnis

Teritorijų planavimo skyriaus

Miesto rytinės teritorijos vyr. specialistė

V. Gavorskienė, 211 2519

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ĮSAKYMO PROJEKTAS

,,DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0133:5021 IR

NR. 0101/0133:5022) KRYŽIOKŲ KAIME detaliojo plano SKLYPO NR. 8

SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016-05-10

1. Parengto teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai:

Vadovaujantis žemės sklypų savininkų: S. Raudoniaus ir E. Raudonienės, E. Zinkevičienės ir L. Zinkevičiaus, D. Dabulskienės ir K. Dabulskio, R. Norkaus, V. Kasiliauskaitės prašymu, rengiamas įsakymo projektas dėl leidimo inicijuoti sklypų (kadastro Nr. 0101/0133:5021 ir Nr. 0101/0133:5022) Kryžiokų kaime detaliojo plano (reg. Nr. 1575), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 30-409 ,,Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0133:5021 ir Nr. 0101/0133:5022) Kryžiokų kaime, Vilniuje, detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sklypo Nr. 8 (kadastro Nr. 0101/0133:5034) sprendinių koregavimą padalijant sklypą, pakeičiant žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą ir miškų ūkio paskirtis, žemės ūkio naudojimo būdą (Z5) į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1) ir rekreacinių miškų (M2) naudojimo būdus.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu; Vilniaus miesto bendruoju planu iki 2015 m. reg. Nr. 1881, Sklypų (kadastro Nr. 0101/0133:5021 ir Nr. 0101/0133:5022) Kryžiokų kaime detaliuoju planu, reg. Nr. 1575.

3. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais

Projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

5. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai

Nereikalingi.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti

Detalųjį planą finansuoja sklypo savininkai.

7. Teisės akto projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

Negauta.

8. Teisės akto projekto iniciatoriai: institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai

Fiziniai asamenys: S. Raudonius ir E. Raudonienė, E. Zinkevičienė ir L. Zinkevičius, D. Dabulskienė ir K. Dabulskis, R. Norkus, V. Kasiliauskaitė.

9. Teisės akto projekto autoriai (rengėjai)

Miesto vakarinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė Valdonė Gavorskienė

9. Priimto teisės akto naudos Vilniaus visuomenei.

Teritorija sutvarkoma architektūriniu, urbanistiniu požiūriu.

Miesto vakarinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė Valdonė Gavorskienė

PRIDEDAMA:

  1. VMSA MPD DPMPK 2016-05-05 protokolas Nr. A17-726/16(2.1.13-MP) – 3 lapai, 1 egz.
  2. Prašymo kopija – 1 lapas, 1 egz.
  3. Ištrauka iš miesto schemos su sklypų ribomis M 1:2000, 1 lapas, 1 egz.
  4. Ištrauka iš miesto schemos su detaliojo plano sprendiniais M 1:2000, 1 lapas, 1 egz.

6. Ištauka iš Vilniaus miesto bendrojo plano M 1:25000, 1 lapas, 1egz.

Miesto vakarinės teritorijos poskyrio vedėja Danutė Eidukonytė