Parengtas Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas dėl leidimo koreguoti apie 30ha teritorijos buvusiame Gulbinų k. detaliojo plano sprendinius sklypuose Nr. 130; 133 ir 134

Projektas Vorutos g. 59

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI APIE 30 HA TERITORIJOS buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano SKLYPų NR. 130, Nr. 133 ir Nr. 134

SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

2017 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 318.1 ir 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u inicijuoti apie 30 (trisdešimties) ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (reg. Nr. 4156), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. 1-1891 ,,Dėl apie 30 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypų Nr. 130, Nr. 133 ir Nr. 134 sprendinių koregavimą sujungiant sklypus Nr. 133 ir Nr. 134, nustatant naujus sklypo naudojimo reglamentus sklypuose Nr. 130, Nr. 133 ir Nr. 134 bei sklype Nr. 130 kelio servitutą.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Rengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Miesto vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė

Valdonė Gavorskienė, 211 2519
PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojas

2017 m. ____________________d.

įsakymu Nr.

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Žemės sklypai Nr. 130, Nr. 133 ir Nr. 134 (kadastro Nr. 0101/0101:42), Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 2,5000 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo pagrindas: žemės sklypo savininko prašymas

5. Planavimo uždaviniai: atlikti apie 30 (trisdešimties) ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (reg. Nr. 4156), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. 1-1891 ,,Dėl apie 30 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypų Nr. 130, Nr. 133 ir Nr. 134 sprendinių koregavimą sujungiant sklypus Nr. 133 ir Nr. 134, nustatant naujus sklypo naudojimo reglamentus sklypuose Nr. 130, Nr. 133 ir Nr. 134 bei sklype Nr. 130 kelio servitutą.

6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymas, servitutai.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

15. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta: Vilniaus miesto savivaldybės

Miesto vyriausiasis architektas,

Miesto plėtros departamento direktorius Mindaugas Pakalnis

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Miesto vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė

Valdonė Gavorskienė, 211 2519

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ĮSAKYMO PROJEKTAS

,,DĖL LEIDIMO INICIJUOTI APIE 30 HA TERITORIJOS buvusiame gulbinų kaime detaliojo plano SKLYPų NR.130, Nr. 133 ir Nr. 134

SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-02-27

1. Parengto teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai:

Atsižvelgiant į žemės sklypo savininko prašymą, rengiamas įsakymo projektas dėl leidimo inicijuoti atlikti apie 30 (trisdešimties) ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (reg. Nr. 4156), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. 1-1891 ,,Dėl apie 30 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypų Nr. 130, Nr. 133 ir Nr. 134 sprendinių koregavimą sujungiant sklypus Nr. 133 ir Nr. 134, nustatant naujus sklypo naudojimo reglamentus sklypuose Nr. 130, Nr. 133 ir Nr. 134 bei sklype Nr. 130 kelio servitutą.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu; Vilniaus miesto bendruoju planu iki 2015 m. reg. Nr. 1881, Apie 30 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliuoju planu, reg. Nr. 4156.

3. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais

Projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

5. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai

Nereikalingi.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti

Detalųjį planą finansuoja sklypo savininkas.

7. Teisės akto projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.

Negauta.

8. Teisės akto projekto iniciatoriai: institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai

Fizinis asmuo.

9. Teisės akto projekto autoriai (rengėjai)

Miesto vakarinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė Valdonė Gavorskienė

10. Priimto teisės akto naudos Vilniaus visuomenei.

Teritorija sutvarkoma architektūriniu bei urbanistiniu požiūriu.

Vakarinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė Valdonė Gavorskienė

PRIDEDAMA:

  1. VMSA MPD DPMPK 2017-02-27 protokolas Nr. A17-348/17(3.1.16-MP) – 3 lapai, 1 egz.
  2. Prašymo kopija – 1 lapas, 1 egz.
  3. Ištrauka iš miesto schemos su detaliojo plano sprendiniais M 1:1000, 1 lapas, 1 egz.

6. Ištauka iš Vilniaus miesto bendrojo plano M 1:25000, 1 lapas, 1egz.

Vakarinės teritorijos poskyrio vedėja Danutė Eidukonytė