Parengtas Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas dėl leidimo koreguoti sklypų Plytinės kaime detaliojo plano sprendinius

Projektas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS administracijos

direktoriaus pavaduotojas

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPŲ PLYTINĖS KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2016 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1, 318.4.5.1.2 ir 318.4.5.2 punktais, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu ir atsižvelgdama į Aleksandro Pavliuščenko 2016 m. lapkričio 21 d. prašymą Nr. A50-39446/16:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. spalio 1 d. sprendimu Nr. 01A-41-100 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir sklypų Plytinės kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sklypų Nr. 1 ir Nr. 2 (kadastro Nr. 0101/0167:1142) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant sklypų ribas (padalijant esamą sklypą), nustatant daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2) ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2) naudojimo būdus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

3. L a i k a u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. vasario 24 d. įsakymą Nr. A30-562 „Dėl leidimo koreguoti sklypų Plytinės kaime detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu“.

4. P a v e d u Miesto plėtros departamento direktoriui organizuoti 2016 m. balandžio 28 d. teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties Nr. A72-813/16(3.1.36-TD2) nutraukimo ir naujos teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties sudarymo procedūras.

Su sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų projektu galima susipažinti nuo 2016-12-01 iki 2016-12-15, adresu: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 415 kab., vyr. specialistė L. Adžgauskienė, tel. 8 (5) 2112518.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Pagarbiai,

Lina Adžgauskienė

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto plėtros departamento

Teritorijų planavimo skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė

Konstitucijos pr. 3-415, LT-09601 Vilnius

Tel. (8-5) 211 2518

El. p. lina.adzgauskiene@vilnius.lt

http://www.vilnius.lt