Parengtas Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti teritorijos (Plytinės g. atšakoje iki Nugalėtojų g.) detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu“

PROJEKTAS LAUKSARGIO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS (PLYTINĖS G. ATŠAKA IKI NUGALĖTOJŲ G.) DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2015 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto tarybos 1999 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 334 „Dėl teritorijos (Plytinės g. atšaka iki Nugalėtojų g.) detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 352) sprendinius inicijavimo pagrindu, padalijant sklypą Nr. 30 (Lauksargio g. 37, kadastro Nr. 0101/0013:250) į tris sklypus, pakeičiant žemės sklypo užstatymo tankį, intensyvumą, pastatų aukštį, aukštų skaičių bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Rengė Teritorijų planavimo skyriaus

Miesto rytinės teritorijos poskyrio

vyriausias specialistas

Gintaras Kuodis, 211 2677

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ĮSAKYMO PROJEKTAS ,, DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS (PLYTINĖS G. ATŠAKA IKI NUGALĖTOJŲ G.) DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015-11-23

1. Parengto teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai:

Vadovaujantis sklypo savininko 2015-11-12 prašymu, koreguojami Vilniaus miesto tarybos 1999 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 334 ,,Dėl teritorijos (Plytinės g. atšaka iki Nugalėtojų g.) detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendiniai, nekeičiant sklypo, brėžinyje pažymėto Nr. 30, Lauksargio g. 37 (kadastro Nr. 0101/0013:250) paskirties (kita), naudojimo būdo (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalinti esamą sklypą (1750 kv. m.) į tris sklypus. Numatomas aukštingumas iki 3 aukštų, užstatymo intensyvumas – 0,4 (numatant kiekviename iš jų statyti ne daugiau kaip po vienbutį gyvenamą namą). Šiuo projektu taip pat išsprendžiama transporto bei inžinerinė infrastruktūra. Vadovaujantis Vilniaus m. bendruoju planu (Reg. Nr. 1881) minėtas sklypas patenka į zoną „mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos“.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu; Vilniaus miesto bendruoju planu reg. Nr. 1881.

3. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais

Projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

5. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai

Nereikalingi.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti

Detalusis planas finansuojamas UAB „Constra“ lėšomis.

7. Teisės akto projekto iniciatoriai: institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai

UAB „Constra“.

8. Teisės akto projekto autoriai (rengėjai)

Miesto Miesto rytinės teritorijos poskyrio vyriausias specialistas Gintaras Kuodis

9. Priimto teisės akto nauda Vilniaus visuomenei: sutvarkoma miesto infrastruktūra.

PRIDEDAMA:

1. Miesto plėtros departamento darbinio pasitarimo miesto plėtros klausimais 2015-11-18 protokolas Nr.A17-1427/15-(2.1.13-MP) – 3 lapai, 1 egz.

2. Ištrauka iš Vilniaus miesto plano, 1 lapas, 1 egz.

3. Sklypo savininko 2015-11-12 prašymas Nr. A50-41107/15 4 lapai, 1 egz..

4. Darbų programa 1 lapas, 3 egz.

5. 1999-02-24 Vilniaus miesto tarybos sprendimo Nr. 334 ir det. plano brėžinio kopijų 2 lapai, 1 egz.

Teritorijų planavimo skyriaus

Miesto rytinės teritorijos poskyrio vedėjas Vytautas Kondratas