Parengtas Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Senojo Pilaitės kelio detaliojo plano sklypo Nr.9 sprendinius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE SENOJO PILAITĖS KELIO DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 9 SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2017 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. 560 patvirtinto teritorijos prie Senojo Pilaitės kelio detaliojo plano sklypo Nr. 9 (Senosios Pilaitės kel. 1, kadastro Nr. 0101/0167:2077) sprendinius inicijavimo pagrindu, paliekant sklypui komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą, keičiant detaliuoju planu nustatytą leistiną statinių aukštų skaičių, statinių aukštį, žemės sklypų užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą bei nustatant kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Su sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų projektu galima susipažinti nuo 2017-01-03 iki 2017-01-18, adresu: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 415 kab., vyr. specialistė L. Adžgauskienė, tel. 8 (5) 2112518.