Parengtas Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas Dėl leidimo koreguoti teritorijos šalia Antavilių g. detaliojo plano sprendinius

PROJEKTAS ANTAVILIŲ 3

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS ŠALIA ANTAVILIŲ GATVĖS DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS

2016 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 punktais:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. 1-447 „Dėl teritorijos šalia Antavilių gatvės detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2069) sprendinius, koreguojant žemės sklypo Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0003:2374) Antavilių gatvėje ribas, naudojimo būdą, Antavilių buvusios dvaro sodybos saugomos teritorijos ribas bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktorė

Rengė Teritorijų planavimo skyriaus

Miesto rytinės teritorijos poskyrio

vyriausias specialistas

Gintaras Kuodis, 211 2677

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO PROJEKTAS ,, DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS ŠALIA ANTAVILIŲ GATVĖS DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016-05-20

1. Parengto teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai:

Vadovaujantis 2015-07-09 d. Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos raštu Nr. (11.38.)2-1665 numatoma koreguoti 208-04-23 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinto „Antavilių gatvės detaliojo plano“ sklypo Nr. 1 ribas, naudojimo būdą, Antavilių buvusios dvaro sodybos saugomos teritorijos ribas, bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus. Vadovaujantis Vilniaus m. bendruoju planu (Reg. Nr. 1881) minėtas sklypas patenka į zoną „mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos“.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu; Vilniaus miesto bendruoju planu reg. Nr. 1881.

3. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais

Projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

5. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai

Nereikalingi.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti

Detalusis planas finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis.

7. Teisės akto projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

Išnagrinėtos.

8. Teisės akto projekto iniciatoriai: institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai

Vilniaus miesto savivaldybė.

9. Teisės akto projekto autoriai (rengėjai)

Miesto Miesto rytinės teritorijos poskyrio vyriausias specialistas Gintaras Kuodis

10. Priimto teisės akto nauda Vilniaus visuomenei:

Sutvarkoma miesto infrastruktūra.

PRIDEDAMA:

1. Raštų ir dokumentų kopijos – 32 apai, 1 egz.

2. Situacijos schema – 1 lapas, 1 egz.

3. Darbų programa – 1 lapas, 3 egz.

4. 2008-04-23 Vilniaus miesto tarybos sprendimo Nr. 1-447 ir det. plano brėžinio kopiujų – 3 lapai, 1 egz.

Teritorijų planavimo skyriaus

Miesto rytinės teritorijos poskyrio vedėjas Vytautas Kondratas