Parengtas Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas Dėl leidimo koreguoti žemės sklypo Tolminkiemio g.19A nedidelių mastų detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu

Rengiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽEMĖS SKLYPO TOLMINKIEMIO G. 19A NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU“

Informacija teikiama ir pasiūlymai priimami Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento Teritorijų planavimo skyriuje

tel. 8(5) 211 2752 el. p. asta.tiskevicine@vilnius.lt

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽEMĖS SKLYPO TOLMINKIEMIO G. 19A NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2016 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto valdybos 2000 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. 1385V „Dėl žemės sklypo Tolminkiemio g. 19a nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 444) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant žemės sklypo komercinės paskirties objektų teritorijos (K) naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2) žemės sklypo naudojimo būdą ir nustatant teritorijos naudojimo reglamentus bei tipą.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2016 m. _______________d.

įsakymu Nr.

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: žemės sklypas Tolminkiemio g 19A (kadastro Nr. 0101/0167:905), Pilaitės seniūnija, Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,0936 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: UAB „Vingės statyba“, įmonės kodas 122759264.

5. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.

6. Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto valdybos 2000 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. 1385V „Dėl žemės sklypo Tolminkiemio g. 19a nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 444) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant žemės sklypo komercinės paskirties objektų teritorijos (K) naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2) žemės sklypo naudojimo būdą ir nustatant teritorijos naudojimo reglamentus bei tipą.

7. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

8. Papildomi planavimo reglamentai: pastatų aukštų skaičius, vaikų žaidimo aikštelės ir automobilių stovėjimo vietų išdėstymas.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

10. SPAV reikalingumas: bus įvertintas gavus Aplinkos apsaugos agentūros sąlygas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

13. Koncepcijos rengimas: nerengiama.

14. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų.

16. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius,

Savivaldybės vyriausias architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Teritorijų planavimo skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio

vyr. specialistė A. Tiškevičienė, 211 2752