Parengtas Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas “Dėl leidimo rengti apie 18,7 (aštuoniolikos ir septynių dešimtųjų) ha teritorijos Neries upės pakrantėse ties K. Jelskio gatve ir Vingio parko teritorija detalųjį planą“

Informacija apie numatomą teritorijų planavimą
Parengtas Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas “Dėl leidimo rengti apie 18,7 (aštuoniolikos ir septynių dešimtųjų) ha teritorijos Neries upės pakrantėse ties K. Jelskio gatve ir Vingio parko teritorija detalųjį planą“

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 ir 32 punktais, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos miškų įstatymu, Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertinimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 1131 „Dėl Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“, Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1369 „Dėl Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:
1. L e i d ž i u rengti apie 18,7 (aštuoniolikos ir septynių dešimtųjų) ha teritorijos Neries upės pakrantėse ties K. Jelskio gatve ir Vingio parko teritorija Lazdynų ir Vilkpėdės seniūnijose detalųjį planą (pagal pridedamą miesto plano ištrauką), keičiant teritorijos prie Šaltūnų gatvės nedidelių veiklos mastų detalųjį planą, patvirtintą Vilniaus miesto valdybos 2000 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. 1639V „Dėl teritorijos prie Šaltūnų g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, ir jo sprendinius.
2. N u s t a t a u, kad:
2.1. detaliojo plano rengimo tikslas ir uždaviniai – įgyvendinti Užvingio pėsčiųjų ir dviračių tilto idėją miesto mobilumui ir miestovaizdžiui pagerinti, sukuriant naujus urbanistinius ir funkcinius ryšius, nustatant ir išryškinant apželdintų ir viešųjų teritorijų panaudojimo galimybes ir pritaikymą, paversti miško žemę kitomis naudmenomis, patikslinti valstybinių miškų, gatvių raudonųjų linijų ribas, nustatyti reikalingas sklypų ribas su galimais susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijų, bendrojo naudojimo, atskirųjų želdynų, miškų ūkio teritorijų ar kitais naudojimo būdais ir kitus pagal galiojančius teisės aktus leistinus teritorijų naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais;
2.2. už šio įsakymo viešinimą yra atsakingas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas.
3. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius.
Numatomas įsakymo projekto viešinimas: nuo 2019-08-27 iki 2019-09-05
Pasiūlymų teikimas: Su sprendimo projektu susipažinti dėl detaliojo plano rengimo galima nuo šios informacijos paskelbimo, Savivaldybės el. svetainėje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/,
Vilkpėdės ir Lazdynų seniūnijoje (Savanorių pr. 49, 03130 Vilnius , Erfurto g. 29, LT-04220 Vilnius ) ir
Savivaldybės patalpose adresu: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 420 kab., 415 kab. (Kontaktinis tel. 852112526, tel. 852112753). Pasiūlymus teikti galima raštu Konstitucijos pr. 3 Vilnius, ir el. paštu savivaldybe@vilnius.lt .

 

PRIDEDAMA: Teritorijos+schema+18+7 Planavimo+darbų+programa