Parengtas Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas dėl Teritorijos pagal Vilniaus Verbų EK draustinio specialiojo plano patenkančios į KI zoną Nr. 20, detaliojo plano rengimo

Projektas Verbų zona 20

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS administracijos

direktoriaus pavaduotojas

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS, PAGAL VILNIAUS VERBŲ ETNOKULTŪROS KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO SPECIALŲJĮ PLANĄ PATENKANČIOS Į KOMPLEKSINĘ IŠPLANAVIMO ZONĄ NR. 20, DETALIOJO PLANO RENGIMO TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

2015 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 24 straipsnio 5 dalimi ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. N u s t a t a u, kad:

1.1. teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu pradedamas rengti apie 7,87 (septynių ir aštuoniasdešimt septynių šimtųjų) ha teritorijos, pagal Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinę išplanavimo zoną Nr. 20, pridedamoje miesto plano ištraukoje pažymėtos skaičiais 1-12, detalusis planas;

1.2. detaliojo plano rengimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialiuoju planu sudalyti teritoriją sklypais, nustatyti sklypų paskirtį, naudojimo būdus, teritorijos naudojimo reglamentus, suplanuoti inžinerinę infrastruktūrą;

1.3. šiuo detaliuoju planu bus koreguojami Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. 1667V patvirtinti teritorijos prie Kriaučiūnų g. (sklypo kadastro Nr. 4110/1000:157) nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendiniai.

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Su sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų projektu galima susipažinti nuo 2015-12-04 iki 2015-12-18, adresu: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 415 kab., vyr. specialistė L. Adžgauskienė, tel. 8 (5) 2112518.