Parengtas Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas koreguoti apie 6,17 ha teritorijos prie Žaliųjų ežerų gatvės detaliojo plano sprendinius T-19 teritorijoje sklype (kad. Nr. 0101/0115:113)

projektas 0115:113

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS administracijos

direktoriaus pavaduotojas

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI apie 6,17 ha teritorijos prie Žaliųjų ežerų gatvės DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS T-19 teritorijoje (SKLYPE, KURIO KADASTRO NR. 0101/0115:113) TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

2018 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 318.1, 318.4.5.2, 318.4.5.3 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 punktu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. A30-2057 patvirtinto apie 6,17 ha teritorijos prie Žaliųjų Ežerų gatvės detaliojo plano sprendinius T-19 teritorijoje (sklype, kurio kadastro Nr. 0101/0115:113) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu pakeisti žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio (Z) į kitos paskirties žemę (KT) ir nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdą (G1), numatant statinių užstatymo tankį iki 33 proc., užstatymo intensyvumą iki 0,4 ir užstatymo aukštį iki 3 aukštų bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Rengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė

Valdonė Gavorskienė, 211 2519

PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. ____________________d.

įsakymu Nr.

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Naujanerių k. (kadastro Nr. 0101/0115:113), Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,0743 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo iniciatoriai: Svetlana Žvinienė.

5. Planavimo pagrindas: Svetlanos Žvinienės prašymas.

6. Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. A30-2057 patvirtinto apie 6,17 ha teritorijos prie Žaliųjų Ežerų gatvės detaliojo plano sprendinius T-19 teritorijoje (sklype, kurio kadastro Nr. 0101/0115:113) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu pakeisti žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio (Z) į kitos paskirties žemę (KT) ir nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdą (G1), numatant statinių užstatymo tankį iki 33 proc., užstatymo intensyvumą iki 0,4 ir užstatymo aukštį iki 3 aukštų bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

7. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

8. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

10. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

13. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

14. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

16. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

18. Kiti reikalavimai: informuoti planuojamos teritorijos ir kaimyninių žemės sklypų valdytojus ir naudotojus apie planavimą, surinkti trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr. lt.

Suderinta: Vilniaus miesto savivaldybės

Miesto vyriausiasis architektas,

Miesto plėtros departamento direktorius Mindaugas Pakalnis

Teritorijų planavimo skyriaus

Miesto rytinės teritorijos vyr. specialistė

V. Gavorskienė, 211 2519

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ĮSAKYMO PROJEKTAS

,,DĖL LEIDIMO KOREGUOTI apie 6,17 ha teritorijos prie žaliųjų ežerų gatvės DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS T-19 teritorijoje (SKLYPE, KURIO KADASTRO NR. 0101/0115:113) TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-01-19

1. Parengto teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai:

Rengiamas įsakymo projektas su tikslu koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. A30-2057 patvirtinto apie 6,17 ha teritorijos prie Žaliųjų Ežerų gatvės detaliojo plano sprendinius T-19 teritorijoje (sklype, kurio kadastro Nr. 0101/0115:113) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu pakeisti žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio (Z) į kitos paskirties žemę (KT) ir nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdą (G1), numatant statinių užstatymo tankį iki 33 proc., užstatymo intensyvumą iki 0,4 ir užstatymo aukštį iki 3 aukštų bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus. Įsakymo projektas rengiamas vadovaujantis žemės sklypo savininkės Svetlanos Žvinienės įgalioto sūnaus Sauliaus Žvinio prašymu.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu; Vilniaus miesto bendruoju planu, reg. Nr. 1881, apie 6,17 ha teritorijos prie Žaliųjų Ežerų gatvės detaliuoju planu, reg. Nr. T00080936.

3. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti

Neigiamų pasekmių nenumatoma. Projektas turi būti rengiamas, svarstomas su visuomene, derinamas ir tvirtinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais

Projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

5. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai

Nereikalingi.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti

Detalusis planas finansuojamas iniciatoriaus lėšomis.

7. Teisės akto projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.

Negauta.

8. Teisės akto projekto iniciatoriai: institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai

Sklypo savininkas Svetlana Žvinienė.

9. Teisės akto projekto autoriai (rengėjai)

Miesto vakarinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė Valdonė Gavorskienė

10. Priimto teisės akto naudos Vilniaus visuomenei.

Teritorija baigiama tvarkyti architektūriniu, urbanistiniu požiūriu.

PRIDEDAMA:

  1. Prašymo kopija – 1 lapas, 1 egz.
  2. Įgaliojimo kopija – 1 lapas, 1 egz.
  3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija – 2 lapai, 1 egz.
  4. Sklypo plano kopija, 1 lapas, 1 egz.
  5. Ištrauka iš miesto plano M1:1000, 1 lapas, 1 egz.
  6. Ištauka iš Vilniaus miesto bendrojo plano M 1:25000, 1 lapas, 1egz.

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Dedūra